Σύμφωνα με τον ν.4569/2018 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης και παρακολούθησης αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) για λογαριασμό δικαιούχων επενδυτών, κατόπιν επιλογής τους:
 • είτε σε Ατομικούς Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη (individual segregated accounts)
 • είτε σε Συλλογικούς Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας  Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (omnibus accounts). 
Πληροφορίες σχετικά με την δημοσιοποίηση επιπέδων προστασίας και διαχωρισμού των λογαριασμών αξιογράφων για την προστασία των αξιογράφων των συμμετεχόντων και των αξιογράφων των πελατών τους (άρθρo 38 παρ. 6 Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014) παρατίθενται εδώ.
 
Για εισηγμένες μετοχές η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται είτε μέσω της τήρησης τίτλων σε Ατομικό Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη (individual segregated account) του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., είτε μέσω της διαδικασίας ταυτοποίησης των δικαιούχων που τηρούν τίτλους σε Συλλογικό Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή. Σε αυτή την περίπτωση, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται μέσω της διαδικασίας ταυτοποίησης μετόχων, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 (SRDII), τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ 2018/1212) και τον Ν.4706/2020. 
 
Για τους λοιπούς εισηγμένους και μη εισηγμένους τίτλους, αναλόγως και του νομικού πλαισίου που τους διέπει, η κυριότητά τους αποδεικνύεται είτε μέσω της τήρησης τίτλων σε Ατομικό Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη (individual segregated account) του δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., είτε στα βιβλία του αρμόδιου διαμεσολαβητή του δικαιούχου για τίτλους που τηρούνται σε ανώτατο επίπεδο σε Συλλογικό Λογαριασμό Αξιογράφων Πελατείας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή στο Σ.Α.Τ. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα και την τήρηση Λογαριασμών Αξιογράφων στην ATHEXCSD, δείτε σχετική παρουσίαση εδώ.

 
Δομή Λογαριασμών Αξιογράφων
 
Το άνοιγμα ατομικών ή συλλογικών Λογαριασμών Αξιογράφων διενεργείται στο Σ.Α.Τ. κατά περίπτωση είτε από Συμμετέχοντα της ATHEXCSD, κατ' επιλογή των δικαιούχων πελατών του, είτε από την ATHEXCSD.
 
Τα στοιχεία του δικαιούχου ατομικού ή συλλογικού Λογαριασμού Αξιογράφων προσδιορίζονται στην αντίστοιχη Μερίδα του δικαιούχου στο  Σ.Α.Τ.
 
Α. Ατομικοί Λογαριασμοί Αξιογράφων Πελάτη (individual segregated accounts)
 1. Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου Συμμετέχοντα
  Ανήκει σε Συμμετέχοντα της ATHEXCSD για ίδιο λογαριασμό (Own account) και δημιουργείται από τον ίδιο τον Συμμετέχοντα.
 2. Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη 
  Ανήκει σε δικαιούχο ατομικού Λογαριασμού Αξιογράφων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δημιουργείται από Συμμετέχοντα της επιλογής του δικαιούχου.
 3. Λογαριασμός Αξιογράφων Εκδότη 
  Δημιουργείται από την ATHEXCSD για την αρχική καταχώριση αξιογράφων Εκδότη στο Σ.Α.Τ. και την εκτέλεση εταιρικών πράξεων. 
 4. Λογαριασμός Αξιογράφων Διαχειριστή Κεφαλαίων
  Δημιουργείται από την ATHEXCSD για την αρχική καταχώρισης μεριδίων Διαχειριστή Κεφαλαίων στο Σ.Α.Τ. και την εκτέλεση εταιρικών πράξεων.  
 5. Λογαριασμός Αξιογράφων Κεφαλαίου
  Δημιουργείται από Συμμετέχοντα επ' ονόματι Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου ή Μη Διαπραγματεύσιμου Κεφαλαίου του Διαχειριστή Κεφαλαίων. Τηρείται διακριτός Λογαριασμός για κάθε Κεφάλαιο που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής Κεφαλαίων.    
 6. Λογαριασμός Αξιογράφων Διακανονισμού Διαμεσολαβητή
  Δημιουργείται από την ATHEXCSD για την εξυπηρέτηση αναγκών μέσω Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού Διαμεσολαβητή για τον διακανονισμό συναλλαγών επί Αξιογράφων που διενεργούνται επ' ονόματι του Διαμεσολαβητή αλλά για λογαριασμό άλλων δικαιούχων.
 7. Λογαριασμός Αξιογράφων Διακανονισμού Μέλους 
  Δημιουργείται από την ATHEXCSD για την εξυπηρέτηση αναγκών διακανονισμού Μέλους Διαπραγμάτευσης ή Εκκαθαριστικού Μέλους, μέσω Προσωρινού Λογαριασμού Διακανονισμού Μέλους.
 8. Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.)
  Δημιουργείται στο Σ.Α.Τ. από Συμμετέχοντα για φυσικά πρόσωπα πελάτες του, εφόσον ενεργούν ως συνδικαιούχοι κοινού λογαριασμού επί αξιογράφων. Προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συνδικαιούχων ως συγκυρίων που την απαρτίζουν και από ένδειξη κληρονομικής διαδοχής.
 9. Μερίδα Συγκυρίων
  Δημιουργείται στο Σ.Α.Τ. από Συμμετέχοντα για πελάτες του, εφόσον ενεργούν ως συνδικαιούχοι και συγκύριοι εξ αδιαιρέτου στο πλαίσιο της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής. Προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συνδικαιούχων ως συγκυρίων που την απαρτίζουν και από το ποσοστό συγκυριότητάς τους επί των αξιογράφων.  
 10. Λογαριασμός Αξιογράφων Καταπιστεύματος
  Δημιουργείται στο Σ.Α.Τ. από Συμμετέχοντα επ' ονόματι καταπιστεύματος (trust) ή παρόμοιου νομικού μορφώματος και του καταπιστευματοδόχου του. 
 11. Λογαριασμός Αξιογράφων Δημόσιου Φορέα 
  Δημιουργείται από Συμμετέχοντα επ' ονόματι Δημόσιου Φορέα ο οποίος δικαιολογεί την κατοχή Αξιογράφων με βάση τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις. 
 12. Λογαριασμός Αξιογράφων Αναγκαστικών Παρακαταθηκών
  Δημιουργείται στο Σ.Α.Τ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) επ' ονόματί του, ως Ειδικός Συμμετέχων, για σκοπούς διαχείρισης αναγκαστικής αυτούσιας παρακαταθήκης επί τίτλων που τηρούνται ή παρακολουθούνται στο Σ.Α.Τ., είτε σε Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη είτε σε Λογαριασμό Αξιογράφων Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Τ.Π.Δ.
 13. Λογαριασμός Αξιογράφων Μεσεγγυήσεων & Αναγκαστικών Παρακαταθηκών
  Δημιουργείται στο Σ.Α.Τ. από Συμμετέχοντα επ' ονόματι:
 • μεσεγγυούχου, εάν πρόκειται για μεσεγγύηση ή άλλη παρόμοια σχέση σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις  
 • του Τ.Π.Δ., εάν πρόκειται για σχέση αναγκαστικής παρακαταθήκης σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Τ.Π.Δ.
 
 
Β. Συλλογικοί Λογαριασμοί Αξιογράφων Πελατείας (omnibus accounts)
 
 1. Συλλογικός Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή
  Δημιουργείται στο Σ.Α.Τ. από Συμμετέχοντα επ' ονόματι Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό πελατών του.
 2. Συλλογικός Λογαριασμός Ασφαλειών Πελατείας 
  Δημιουργείται στο Σ.Α.Τ. από την ATHEXCSD για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή ως Μέλους Διαχειριστή Υποδομών Αγοράς, εφόσον ενεργεί ως Συμμετέχων της ATHEXCSD για σκοπούς παροχής ασφαλειών ως περιθωρίου ασφάλισης (margin) ή και άλλης παρόμοιας ρύθμισης. 
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων