Καταχώριση

Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 33α του Ν. 1806/1988 την 22α Φεβρουαρίου 1991 (ΦΕΚ 434/22.2.1991) ως Ανώνυμη Εταιρία Ιδιωτικού Δικαίου με σκοπό την εκκαθάριση και διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών που μέχρι τότε εκτελούνταν από το Γραφείο Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το 2010 η εκκαθάριση των συναλλαγών αποσχίστηκε και ανατέθηκε στην Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΤΕΚ).

Η Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ATHEXCSD, διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας που εκδίδει και εγκρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ATHEXCSD από τις 12/4/2021 λειτουργεί ως αδειοδοτημένο ΚΑΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 909/2014 & τον Ν.4569/2018.

Μέσω του ΣΑΤ, η ATHEXCSD παρέχει στους Συμμετέχοντες και στους Εκδότες τις κάτωθι υπηρεσίες:

1. Αρχικής Καταχώρησης Εισηγμένων & μη Εισηγμένων Τίτλων
2. Διακανονισμού
3. Μητρώου & Κεντρική Διατήρησης
4. Άλλες μη τραπεζικές επικουρικές υπηρεσίες των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας

Οι βασικοί τύποι των Λογαριασμών Αξιογράφων που ανοίγονται στο Σ.Α.Τ. υλοποιώντας το διαχωρισμό είναι: 

α) ο Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου Συμμετέχοντα

β) ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελάτη για Πελάτη Συμμετέχοντα

γ) ο Λογαριασμός Αξιογράφων Πελατείας για Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή που ενεργεί για λογαριασμό πελατών του, ως Συμμετέχων ή μέσω Συμμετέχοντα

Η ATHEXCSD είναι μέλος της ECSDA (European Central Securities Depositories Association).

Κάθε έτος, απαντά διάφορα ερωτηματολόγια που απευθύνουν θεσμικοί φορείς όπως η ESMA και η ECB. Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν της συμφωνίας μεταξύ των αποθετηρίων-μελών της ECSDA και του Association of Global Custodian, δημοσιοποιεί την απάντησή της στο σχετικό ερωτηματολόγιο AGC questionnaire

Κατά το προβλεπόμενα στον Νόμο 4569/2018 οι καταχωρήσεις στο Αποθετήριο είναι απόρρητες και τα σχετικά ιστορικά αρχεία και έγγραφα τηρούνται κατ' ελάχιστον για 10 χρόνια. 

Ως κρίσιμο σύστημα για την λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και προκειμένου για την διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και εξασφάλισης των δεδομένων του ΣΑΤ, η ATHEXCSD διατηρεί Κέντρο Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Center) και έχει συντάξει Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan). Η ATHEXCSD δοκιμάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα την ομαλή μετάβαση και επαναφορά των λειτουργιών της μεταξύ των κεντρικών εγκαταστάσεων και του κέντρου ανάκαμψης και τουλάχιστον 1 φορά κατ' έτος εκτελεί δοκιμές πλήρους προσομοίωσης με την συμμετοχή των Χειριστών.  

Η ATHEXCSD  τηρεί τα προβλεπόμενα από το ν.4624/2019 και τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων