Καταχώριση

Η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ATHEXCSD» από τις 12/4/2021 λειτουργεί ως αδειοδοτημένο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 909/2014 (CSDR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον ν.4569/2018, με τον οποίο προσαρμόστηκε η εθνική νομοθεσία στον Κανονισμό CSDR. 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η ATHEXCSD διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και παρέχει στους Συμμετέχοντες και στους Εκδότες τις παρακάτω υπηρεσίες:
  1. Αρχική καταχώριση αξιογράφων σε σύστημα λογιστικής εγγραφής («συμβολαιογραφική υπηρεσία»)
  2. Παροχή και τήρηση λογαριασμών αξιογράφων σε ανώτατο επίπεδο («υπηρεσία κεντρικής διατήρησης»)
  3. Διαχείριση συστήματος διακανονισμού αξιογράφων («υπηρεσία διακανονισμού»)
  4. Μη τραπεζικές επικουρικές υπηρεσίες των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων οι οποίες δεν συνεπάγονται πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας
 
Στο πλαίσιο της υπηρεσίας κεντρικής διατήρησης, παρέχεται η δυνατότητα τήρησης λογαριασμών αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: 
  • Ατομικοί Λογαριασμοί Αξιογράφων Πελάτη (individual segregated accounts)
  • Συλλογικοί Λογαριασμοί Αξιογράφων Πελατείας Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή (omnibus  accounts)
Αναλυτικά οι παρεχόμενοι τύποι λογαριασμών αξιογράφων περιγράφονται εδώ.
 
Η ATHEXCSD είναι μέλος της ECSDA (European Central Securities Depositories Association).
 
Κάθε έτος, απαντά διάφορα ερωτηματολόγια που απευθύνουν θεσμικοί φορείς όπως η ESMA και η ECB. Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν της συμφωνίας μεταξύ των αποθετηρίων-μελών της ECSDA και του Association of Global Custodian, δημοσιοποιεί την απάντησή της στο σχετικό ερωτηματολόγιο AGC questionnaire.
 
Κατά το προβλεπόμενα στον ν.4569/2018 τα στοιχεία που καταχωρίζονται στα αρχεία της ATHEXCSD ως Κ.Α.Τ. είναι απόρρητα και τα σχετικά αρχεία και έγγραφα τηρούνται κατ' ελάχιστον για 10 χρόνια. Επιπλέον, η ATHEXCSD  τηρεί τα προβλεπόμενα στον ν.4624/2019 και τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός ΕΕ 679/2016 - GDPR).
 
Η ATHEXCSD διατηρεί εναλλακτικές εγκαταστάσεις ανάκαμψης (Disaster Recovery Site) και έχει συντάξει Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) για την απόκριση, ανάκαμψη, ανάκτηση και αποκατάσταση των λειτουργιών της σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο μετά από μια διακοπή της ομαλής λειτουργίας τους καθώς και για το Σ.Α.Τ., ως κρίσιμο σύστημα για τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και προκειμένου για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και εξασφάλισης των δεδομένων του. Η ATHEXCSD ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα την ομαλή μετάβαση και επαναφορά των λειτουργιών της μεταξύ των κεντρικών εγκαταστάσεων και των εναλλακτικών εγκαταστάσεων ανάκαμψης και, τουλάχιστον 1 φορά κατ' έτος, εκτελεί δοκιμές και ασκήσεις με τη συμμετοχή των Συμμετεχόντων.
 

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων