Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4569/2018, στο ΣΑΤ καταχωρίζονται και παρακολουθούνται, σε λογιστικές εγγραφές, υποχρεωτικώς, τα Αξιόγραφα που εισάγονται ή εντάσσονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή στην Εναλλακτική Αγορά (μετοχές, ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, εταιρικές ομολογίες, ΔΑΚ/ETFs, Δικαιώματα, ΕΛΠΙΣ, Παραστατικοί τίτλοι/warrants). Επίσης καταχωρίζονται μη εισηγμένοι τίτλοι που προηγουμένως έχουν αποϋλοποιηθεί. Επίσης, λειτουργεί βιβλίο μετόχων και μεριδιούχων.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών Διαχείρισης Αλλοδαπών Αξιών που ανέπτυξε η ΕΛ.Κ.Α.Τ.  σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που παρέχει ο Ν. 3756/2009, στο ΣΑΤ τηρούνται ή παρακολουθούνται, με λογιστικές εγγραφές, αλλοδαπές αξίες που είναι καταχωρημένες σε αλλοδαπό αποθετήριο.

Το ΣΑΤ, ως σύστημα διακανονισμού αξιών, συμπεριλαμβάνεται στις διατάξεις του Νόμου 2789/2000 που αφορά την προσαρμογή του Ελληνικού δικαίου ως προς την οδηγία 98/26 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων.

Οι Συμμετέχοντες του Σ.Α.Τ. που μπορεί να είναι ΑΧΕΠΕΥ Μέλη του ΧΑ (συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως Μελών), Θεματοφύλακες, Αλλοδαπά Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών  και Διαχειριστές Συστήματος. Η ΕΤΕΚ, με το ρόλο της ως Διαχειριστής Συστήματος Εκκαθάρισης Αξιών και Παραγώγων, συμμετέχει στο ΣΑΤ ως Συμμετέχων. επίσης, ειδικός Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ είναι και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την τήρηση υποχρεωτικών παρακαταθηκών.
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων