Αλλοδαπές αξίες

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών Διαχείρισης Αλλοδαπών Αξιών, η ATHEXCSD υποστηρίζει όλες τις εταιρικές πράξεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη διανομή χρημάτων ή αξιών (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίων, επανεπενδύσεις, ΑΜΚ, split/reverse split, συγχωνεύσεις, κλπ).

H ATHEXCSD υποστηρίζει την εκτέλεση των εταιρικών πράξεων που πραγματοποιούνται για τις αλλοδαπές αξίες που είναι καταχωρισμένες στο ΣΑΤ την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date).

H ATHEXCSD ενημερώνεται διαρκώς από τους Παρόχους τόσο για νέες εταιρικές πράξεις όσο και μεταβολές εταιρικών πράξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, επεξεργάζεται τη σχετική ενημέρωση και όπου απαιτείται, την εμπλουτίζει ή επιβεβαιώνει διαμέσου και άλλων πηγών πληροφόρησης και στη συνέχεια την προωθεί στους Χειριστές που έχουν εγγραφεί στις υπηρεσίες Διαχείρισης Αλλοδαπών Αξιών.

Αναλόγως της εταιρικής πράξης, συλλέγονται οι προτιμήσεις των επενδυτών μέσω των Χειριστών τους αναφορικά με τις επιλογές (options) των εταιρικών πράξεων, οι οποίες, στη συνέχεια, προωθούνται για υλοποίηση στους Παρόχους.

Η εκτέλεση των εταιρικών πράξεων μπορεί να χωριστεί σε δύο στάδια:

1. Ο Πάροχος υλοποιεί την εταιρική πράξη στο συγκεντρωτικό λογαριασμό που τηρεί η ATHEXCSD στην αλλοδαπή αγορά μέσω αυτού

2. Ως αποτέλεσμα του 1.,  η ATHEXCSD υλοποιεί την εταιρική πράξη στους λογαριασμούς χρηματικού διακανονισμού των Χειριστών των επενδυτών (εφόσον πρόκειται για χρηματικές διανομές) ή/και στις μερίδες των επενδυτών στο ΣΑΤ (εφόσον πρόκειται για μεταβολές υπολοίπων χρεόγραφων)

Σημειώνεται ότι η ATHEXCSD προβαίνει σε διανομή των προσόδων (σε χρήμα ή αξίες) που προκύπτουν από μια εταιρική πράξη μόνο εφόσον παραλάβει στους λογαριασμούς της που διαθέτει στον Πάροχο το αντίστοιχο πρόσοδο.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων