ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία LOULIS FOOD INGREDIENTS A.E. (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 20.05.2024 γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου που υπέβαλλε ο κος Δημήτρης Ταρναράς, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής KENFOOD ΑΒΕΕ) , στις 17.05.2024 αγόρασε συνολικά  16.843 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην μέση τιμή 2,68 ευρώ ανά μετοχή.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων