ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 114 ΤΟΥ Ν. 4548/2018

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 17.05.2024 διατέθηκαν δωρεάν από την «Εταιρεία», με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση, σε στελέχη και εργαζόμενους της ίδιας και της θυγατρικής της «DIAPO LTD», 285.751 ίδιες, κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018. Οι ανωτέρω μετοχές ανέρχονται σε συνολική αξία € 138.303,48, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος € 0,4840 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Η διάθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της από 10.09.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 24.04.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο είχε εγκριθεί δυνάμει των από 10.09.2022 και 10.09.2023 αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της.

Μετά την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 291.269 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8733% του συνόλου των μετοχών της.


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων