ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Η εταιρία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρία»), κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε, ανακοινώνει ότι μετά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 05.05.2024 των 850.764 νέων προνομιούχων, ονομαστικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρίας, μη μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,10 εκάστης, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, οι κκ. Διονύσιος Κυριόπουλος του Ιωάννη, Ταγιέμπ Βαρνακιώτης Νάσερ  Μάριος του Αναστασίου, και Χρήστος Βυργίωτης του Δημητρίου, συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, κατέχουν συνολικά 170.952 προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας, άνευ δικαιώματος ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% επί των συνολικών προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας.

Ελευσίνα, 20 Μαΐου 2024


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων