ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 27-3-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 27.03.2024

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 18.04.2024 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 17.04.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «ΕΚ») συμπλήρωμα του από 27.03.2024 εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου (στο εξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν (στο εξής το «Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου»).

Το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου αφορά (i) τη δημόσια προσφορά (α) 11.595.970 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 η καθεμία, με τιμή διάθεσης € 0,27 ανά κοινή μετοχή και (β) 850.764 νέων προνομιούχων ονομαστικών, άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 η καθεμία, με τιμή διάθεσης € 0,27 ανά προνομιούχα μετοχή με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 (στο εξής οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 0,33144193334387 νέες κοινές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή μετοχή της Εταιρείας και 0,33144462677008 νέες προνομιούχες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά προνομιούχα μετοχή της Εταιρείας (στο εξής η «Αύξηση»), με βάση τις από 20.03.2024 και 12.04.2024 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας και την από 23.07.2021 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των κατόχων προνομιούχων μετόχων της Εταιρείας καθώς και (ii) την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»).

Το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες νέες σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλό της που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας της 27.03.2024, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν.  

Το από 17.04.2024 Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του από 27.03.2024 Ενημερωτικού Δελτίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, ως ισχύει, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου.

Στην περίπτωση που κάποιος επενδυτής επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να απευθύνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους Συμμετέχοντες των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), είτε απευθείας στα καταστήματα της Alpha Bank (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να το ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους). Το δικαίωμα υπαναχώρησης θα ασκείται με την κατάθεση από τον επενδυτή σχετικής έγγραφης δήλωσης, έντυπο της οποίας θα τεθεί στη διάθεσή του.

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.3.2. «Δυνατότητα Υπαναχώρησης» του από 17.04.2024 Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου.

Το επικαιροποιημένο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. είναι το εξής:

Γεγονός

Ημερομηνία

Έγκριση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

17.04.2024

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

17.04.2024

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)

17.04.2024

Δημοσίευση του εγκεκριμένου Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Ε.Κ. και του Χ.Α.)

18.04.2024

Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης επενδυτών

19.04.2024

Λήξη περιόδου υπαναχώρησης επενδυτών

22.04.2024

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής

22.04.2024

Απόφαση Δ.Σ. για τη διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών

23.04.2024

Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρείας

25.04.2024

Δημοσίευση ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν Αδιάθετων Μετοχών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

25.04.2024

Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. *

29.04.2024

Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στης Εταιρείας της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

29.04.2024

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση

02.05.2024

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της Επιτροπής του Χ.Α. κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι, το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας, όπως προβλέπεται.

Η εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση υπόκειται στην έγκριση του Χ.Α., η οποία δίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και τον έλεγχο τους από το Χ.Α..

Το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 17.04.2024, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

 Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων, καθώς και προσδιορισμό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.

Επίσης, το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής καθώς και του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας στον Δήμο Ελευσίνας, θέση Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι, Τ.Κ. 192 00, τηλ. 210-4145300.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι και επενδυτές μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 - 4145300, αρμόδιος κ. Χρήστος Αθηνέλης).

 

Ελευσίνα, 17 Απριλίου 2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων