Η επίσημη και οργανωμένη Αγορά Παραγώγων προϊόντων στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε το 1997 και η λειτουργία της ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1999. Η οργάνωση και η υποστήριξη των συναλλαγών της γίνεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), ενώ ο Εκκαθαριστικός Οίκος της Αγοράς Παραγώγων στην Ελλάδα (έχοντας το ρόλο του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου) είναι η Εταιρία Εκκαθάρισης Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ.) που ανήκει στον όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια (E.X.A.E.).

Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συναλλαγές στα παρακάτω παράγωγα προϊόντα:

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) - Futures επί:

  • μετοχών
  • δεικτών

Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (ΔΠ) - Options επί:

  • μετοχών
  • δεικτών

Συμβάσεις Repos έναντι της ΕΤ.ΕΚ. ή σε άλλη διμερή βάση επί:

  • μετοχών που υπάγονται στην Κατηγορία Κύριας Αγοράς και συνιστούν υποκείμενη αξία
  • μετοχών που συμμετέχουν σε δείκτη που συνιστά υποκείμενη αξία Παραγώγων
  • μετοχών, για τις οποίες ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί Ειδική Διαπραγμάτευση
  • μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων