Αφορά την παροχή των ακόλουθων ειδικών υπηρεσιών/εργασιών, σε εξυπηρέτηση κατά περίπτωση αντίστοιχων αιτημάτων των δικαιούχων:

1.  Απενεργοποίηση ή κατάργηση Λογαριασμών Αξιογράφων Πελάτη

 • Η Μερίδα πρέπει να είναι κενή (δηλ. να μην υπάρχουν αξιόγραφα στο Λογαριασμό Αξιογράφων και στον Ειδικό Λογαριασμό), να μην υπάρχει σύνδεση με Μερίδα ΚΕΜ ή Συγκυρίων και να μην υπάρχει ενεργός κωδικός στο Χρηματιστήριο Παραγώγων.
 • Η απενεργοποίηση πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής στην ATHEXCSD της Αίτησης Απενεργοποίησης Μερίδας (ΑΙΤ006) είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του επενδυτή είτε ταχυδρομικά με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.
 • Χρέωση (Απόφαση 18 Δ.Σ. ATHEXCSD): 10€ ανά αίτημα πλέον ΦΠΑ.

2. Ενοποίηση Μερίδων Επενδυτή

 • Αφορά σε δύο ή περισσότερες μερίδες πελάτη του ίδιου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και την Απόφαση 4 του Δ.Σ. Kάθε πελάτης υποχρεούται να διατηρεί μία Μερίδα. Επίσης ενοποίηση διενεργείται μεταξύ ΚΕΜ και ατομικής Μερίδας  συνδικαιούχου που απέμεινε ως τελευταίος, σε ΚΕΜ εφόσον η ένδειξη κληρονομικής διαδοχής είναι «ΝΑΙ».
 • Για την ενοποίηση Μερίδων πελάτη απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες: 
 • Να ταυτίζονται τα στοιχεία αναγνώρισης των Μερίδων. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να προηγηθεί μεταβολή στοιχείων Μερίδας μέσω της σχετικής αίτησης (ΑΙΤ004) είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του επενδυτή είτε ταχυδρομικά με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.
 • Ο Συμμετέχων που τηρεί υπό το χειρισμό του τα αξιόγραφα της απορροφώμενης Μερίδας να τα δεσμεύσει λόγω Δήλωσης Πρόθεσης.
 • Να υποβληθεί στην ATHEXCSD η σχετική Αίτηση Ενοποίησης Μερίδων (ΑΙΤ005) είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου είτε ταχυδρομικά με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του. Η ATHEXCSD διεκπεραιώνει το αίτημα, απενεργοποιώντας την απορροφώμενη Μερίδα και μεταφέροντας τα αξιόγραφά της στο Συμμετέχοντα προορισμού της διατηρούμενης Μερίδας.
 • Χρέωση (Απόφαση 18 Δ.Σ. ATHEXCSD): 10€ ανά αίτημα πλέον ΦΠΑ.

3. Μεταφορά αξιογράφων σε Λογαριασμό Συμμετέχοντα

Για την μεταφορών στο Σ.Α.Τ. οι δικαιούχοι απαιτείται να προβούν στα ακόλουθα:

 • Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με Συμμετέχοντα της ATHEXCSD (Χρηματιστηριακή εταιρία ή Τράπεζα) της επιλογής τους, εφόσον δεν διαθέτουν ήδη ενεργό Λογαριασμό Συμμετέχοντα.
 • Υποβολή αιτήματος μεταφοράς των αξιογράφων στο Τμήμα Υπηρεσιών Λογαριασμών & Μητρώου της ATHEXCSD για την μεταφορά των αξιογράφων σε ενεργό Λογαριασμό Συμμετέχοντα της επιλογής τους, μέσω της σχετικής Αίτησης Μεταφοράς Αξιών (ΑΙΤ059):
  • Η αίτηση υποβάλλεται είτε μέσω του αρμόδιου Συμμετέχοντα είτε ταχυδρομικά με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου.
  • Η υπηρεσία μεταφοράς παρέχεται με χρέωση ποσού 1 € ανά εντολή μεταφοράς αξιογράφου (Απόφαση 18 Δ.Σ. ATHEXCSD), πλέον των δικαιωμάτων φύλαξη τίτλων στον ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων