Έντυπα/Οδηγίες

Από την ενότητα αυτή μπορείτε να κατεβάσετε τις αιτήσεις σε επεξεργάσιμη pdf μορφή, να τις επεξεργαστείτε, και να τις στείλετε στη διεύθυνση ekp@athexgroup.gr.

Α. Υπηρεσία Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού - Εκποιήσεις άρθρου 20 παρ. 3 & 5 Ν. 4569/2018
Αίτηση Επισπεύδοντα και Υπαλλήλου του Δημόσιου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού για την παροχή Υπηρεσίας Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού
Αίτηση Συνδίκου, Ειδικού Εκκαθαριστή ή άλλου προσώπου με αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτών που διορίζεται βάσει της σχετικής αναγκαστικής διαδικασίας για την παροχή Υπηρεσίας Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού

 

Β. Υπηρεσία Αναγκαστικής Εκποίησης Μετοχών συνεπεία μη Εμφάνισης Δικαιούχων ή Εταιρικών Πράξεων
άρθρου 7 Ν. 4569/2018
Αίτηση Εκδότη προς εκποίηση κινητών αξιών σε περίπτωση μη εμφάνισης δικαιούχων άρθρου 7 παρ. 1 έως 3 και 8 παρ. 3 του ν. 4569/2018 σύμφωνα με την § 2.3.13.2.2.1 του Κανονισμού
Αίτηση Εκδότη προς εκποίηση κινητών αξιών σε περίπτωση κλασματικών υπολοίπων άρθρου 7 παρ. 4 και 8 παρ. 3 του ν. 4569/2018 σύμφωνα με την § 2.3.13.2.2.1 του Κανονισμού

 

Γ. Διαδικασία διενέργειας εκποιήσεων
Δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού                                                                                                          
Συνεπεία μη εμφάνισης δικαιούχων ή εταιρικών πράξεων

 

Δ. Παραλαβή ανταλλάγματος από το ΤΠΔ

Σχετικά με την απόδοση χρηματικής ή αυτούσιας παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) σε δικαιούχο, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Ως προϊόν απόδοσης χρηματικής ή αυτούσιας παρακαταθήκης στο ΤΠΔ νοούνται τα παρακάτω:

A. Το προϊόν του δικαιώματος υποχρεωτικής εξαγοράς μετά το τέλος της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με την απόφαση 1/644/22.4.2013 «Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.3461/2006» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) και το Ν.3461/2006 (ΦΕΚ Α/106/2006) «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις», ιδίως τα άρθρα 9, 27 και 27α.

B. Το προϊόν χρηματικών ή αυτούσιων παρακαταθηκών που έχουν συσταθεί στο ΤΠΔ από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD)», σύμφωνα με το ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α' 179/11.10.2018) σχετικά με τις υποχρεωτικές εκποιήσεις κατασχεμένων, διαθέσιμων, βεβαρημένων, μη εμφανισθέντων και κλασματικών τίτλων δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για την απόδοση των ανωτέρω χρηματικών ή αυτούσιων παρακαταθηκών ΤΠΔ, απαιτείται να υποβληθούν στο ΤΠΔ από τους δικαιούχους τα ακόλουθα έντυπα αιτήσεων κατά περίπτωση:

 

1. Έντυπο αίτησης για την απόδοση χρηματικής παρακαταθήκης ΤΠΔ - μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου:
a)    Για φυσικά πρόσωπα: ΤΠΔ-ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΠ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ
b)    Για νομικά πρόσωπα: ΤΠΔ-ΑΙΤΗΣΗ ΝΠ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ
   
2. Έντυπο αίτησης για την απόδοση αυτούσιας παρακαταθήκης ΤΠΔ - μεταφορά αξιών σε λογαριασμό αξιών του δικαιούχου:
a) Για φυσικά πρόσωπα: ΤΠΔ-ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΠ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΞΙΩΝ
b) Για νομικά πρόσωπα: ΤΠΔ-ΑΙΤΗΣΗ ΝΠ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΞΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 


Ειδικά για τις περιπτώσεις παραλαβής αξιογράφων από υποχρεωτικές εξαγορές οι δικαιούχοι μπορούν να δουν οδηγίες αναλυτικά στη διεύθυνση: https://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2019/teliki_anakoinosi.pdf

Τα έντυπα αιτήσεων μπορούν να υποβληθούν στο ΤΠΔ από τους δικαιούχους, είτε με φυσική παρουσία στο ωράριο λειτουργίας 08:00-14:00 (κατόπιν ραντεβού), είτε με ταχυδρομική αποστολή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή, στην παρακάτω διεύθυνση:

  • Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠΔ)
  • Ακαδημίας 40
  • 101 74 ΑΘΗΝΑ

Επίσης, μόνο για την απόδοση χρηματικής παρακαταθήκης, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής σχετικής φόρμας ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα ΤΠΔ e-Services, με χρήση των κωδικών taxisnet του δικαιούχου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στις ακόλουθες αρμόδιες υπηρεσίες ΤΠΔ:

a. Για την απόδοση χρηματικών παρακαταθηκών στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Δ3) ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ:

b. Για την απόδοση αυτούσιων παρακαταθηκών στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Δ4) ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ:

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων