ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Δραστηριότητα Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ADMIE (IPTO) HOLDING κατέχει ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. H ΑΔΜΗΕ ΑΕ αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο. Σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Έτος Ίδρυσης 2017
Διεύθυνση Μηλιώνη 8
106 73 Αθήνα
Τηλέφωνο (+30) 210 3636936
Telefax  
Ιστοσελίδα www.admieholding.gr
Email office@admieholding.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΣΩΝ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΚΕΡΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΑΪΑ ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΥ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΩΜΑΚΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Ομίλου 3
Αγορά Διαπραγμάτευσης ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Κωδικός ISIN GRS518003009
Σύμβολο ΑΔΜΗΕ

 


Ενημερωτικό Δελτίο
Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", ήτοι διακόσια τριάντα δυο εκατομμύρια (232.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών.

Σύμβουλος Έκδοσης
Σύμβουλος Έκδοσης

  ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα γίνονται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης. Κατά τα λοιπά, τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν προσφορά, πρόσκληση, παρότρυνση, προτροπή για πώληση ή απόκτηση ή εγγραφή για την αγορά κινητών αξιών, ούτε επενδυτική συμβουλή σχετικά με κινητές αξίες ή προσφορά ή πρόσκληση ή προτροπή για επένδυση, γενικά, καθ' οιονδήποτε τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας και από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της.
Τα στοιχεία, οι πληροφορίες, απόψεις και δηλώσεις της παρούσας ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν, ούτε μπορεί να εκληφθούν, αμέσως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή, προερχόμενη από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της ιστοσελίδας. Εφόσον πρόκειται για δημόσια προσφορά, αυτή πραγματοποιείται αφού έχει προηγουμένως εγκριθεί από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, οπότε δηλώνονται ρητώς τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία αφορά και πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των παρεχόμενων πληροφοριών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του λήπτη τους, ο οποίος οφείλει να ενεργεί και τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι ενεργεί, βασιζόμενος αποκλειστικά και μόνο στην ιδιωτική του βούληση και πρωτοβουλία, έχοντας κατανοήσει και αποδεχθεί την παρούσα αποποίηση ευθύνης.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων