Σχετικά με εμάς

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου των εταιριών που υποστηρίζουν την οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρία και οι θυγατρικές τηςλειτουργούν τις οργανωμένες αγορές αξιών και παραγώγων, διενεργούν την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών, την καταχώρηση των τίτλων,  προμηθεύουν  με  ολοκληρωμένες  λύσεις  πληροφορικής  την  ελληνική  κεφαλαιαγορά  και προωθούν την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής παιδείας στη Ελλάδα.

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2000 και η ιδιωτικοποίησή της ολοκληρώθηκε το 2003. Ημετοχή της είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Αύγουστο του 2000. Μετά από μια σειρά εταιρικών μετασχηματισμών, ο Όμιλος απέκτησε την σημερινή μορφή του το 2013. Το 2018 απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό (21%) στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Αναλυτικότερα:

Η εταιρεία

Εταιρική υπευθυνότητα

Εταιρική διακυβέρνηση

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τον Όμιλό μας, αναφορικά με την οργανωτική μας δομή, τα μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, τις θυγατρικές μας, καθώς και με άλλες υποχρεώσεις και δραστηριότητές μας, σχετικές με τη λειτουργία μας και την παρουσία μας στο χώρο της κεφαλαιαγοράς.

Εμείς, πιστεύουμε ότι η ΕΚΕ είναι υπόθεση όλων μας. Σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται κανένας μας δε μπορεί να μένει απαθής. Ολοι μας έχουμε την ίδια ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Ομιλος μας δραστηριοποιείται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και έρχεται αντιμέτωπος καθημερινά με προκλήσεις που αφορούν στην αποδοτικότητά του αλλά και στην παρουσία του ως αναπόσπαστου μέλους του κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι. Διαβάστε περισσότερα...

Επιδιώκουμε την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, με γνώμονα τις καλύτερες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. Ενισχύουμε τις διαδικασίες και τις δομές της, εξασφαλίζουμε όχι μόνο τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και την ανάπτυξη εταιρικής μας ουλτούρας που θεμελιώνεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και της προάσπισης των συμφερόντων των μετόχων καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Διαβάστε περισσότερα...

 

Iσότητα Φύλων

 

 

Στοχεύουμε στην ανάδειξη βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της μακροπρόθεσμης οικονομικής αξίας.

   

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων