Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή pdf

 

 

Ανακοίνωση

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

 

9 Ιουνίου 2006 - Ανακοινώνεται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ότι η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Μαΐου 2006 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ογδόντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€87.788.078,75).

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τρία (€3) ευρώ σε ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€1,75) και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€1,25) ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€122.903.310,25), διαιρούμενο σε εβδομήντα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τρεις (70.230.463) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€1,75) η κάθε μία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την με αριθμό Κ2-7806/29.5.2006 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 8.6.2006 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών (βάσει της από 6.4.2000 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) για την εισαγωγή των μετοχών της στην κύρια αγορά του Χ.Α., αντλήθηκαν κεφάλαια ανερχόμενα στο ποσό των 36.732.874,72 € (συνολικά ποσό 38.229.090,24 € μείον ποσό 1.496.215,52 € για έξοδα). Συνετάγη, δε, το από Ιουλίου 2000 Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου περιγραφόταν αναλυτικά ο προορισμός των προερχόμενων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αντληθέντων κεφαλαίων (επενδυτικό σχέδιο) και αφορούσε την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος που θα στέγαζε τις υπηρεσίες του Ομίλου ΕΧΑΕ.

Ο πίνακας χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων τροποποιήθηκε με τις από 26.6.2003, 23.6.2004 και 25.4.2005 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οι τροποποιήσεις αυτές αποφασίσθηκαν λόγω ακριβώς των χρονικών ή / και ποσοτικών αποκλίσεων που υπήρξαν, κυρίως, εξαιτίας της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εξεύρεση Τεχνικού Συμβούλου, της διερεύνησης από το Συμβούλιο εναλλακτικών λύσεων για την ανεύρεση κατάλληλου οικοπέδου, την ανάδειξη του επωφελέστερου - για την Εταιρεία και τους μετόχους της - τρόπου εκμετάλλευσης του αποκτηθέντος από την Εταιρεία οικοπέδου, το πραγματοποιηθέν έργο του λειτουργικού ανασχεδιασμού του Ομίλου από τον οποίο προέκυψαν περιορισμένες ανάγκες για κτιριακή εγκατάσταση σε σχέση με το αρχικό επενδυτικό σχέδιο και τέλος τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή του αναδόχου του έργου.

Σύμφωνα με την από 16.2.2006 «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων», από το 2000 μέχρι τις 31.12.2005 έχει διατεθεί, εκ των αντληθέντων κεφαλαίων, για το κτίριο το συνολικό ποσό των 21.642.490 €, ενώ τα αδιάθετα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 15.090.384,72 €. Όπως, δε, έχει ήδη γνωστοποιηθεί από την εταιρεία, η ανέγερση του κτιρίου γραφείων που θα στεγάσει το σύνολο των υπηρεσιών των εταιρειών του Ομίλου, ανατέθηκε, κατόπιν διαγωνισμού, στην εργολήπτρια εταιρεία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και θα γίνει με το σύστημα της αντιπαροχής, ενώ η εργολήπτρια εταιρεία συμφωνήθηκε να καταβάλει στην εταιρεία συμπληρωματικό οικονομικό αντάλλαγμα ποσού ύψους 7.000.000 €. Συνεπώς, ο λόγος για τον οποίον αντλήθηκαν τα ως άνω κεφάλαια έχει εκλείψει και ως εκ τούτου αποφασίσθηκε, κατά την από 23.5.2006 Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ότι το προαναφερθέν υπόλοιπο ποσό ύψους 15.090.384,72 € εκ των αντληθέντων κεφαλαίων περιλαμβάνεται στο ποσό των 87.788.078,75 €, κατά το οποίο μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, και θα επιστραφεί στους κ.κ. μετόχους.

Κατόπιν των ανωτέρω, δικαιούχοι του ποσού της Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου (€1,25 ανά μετοχή) είναι οι κάτοχοι των μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Πέμπτης 29 Ιουνίου 2006. Από την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€1,75) ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€1,25) ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών θα προσαρμοσθεί σύμφωνα με την απόφαση 35/24.11.2005 του ΔΣ του ΧΑ, λόγω της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας με συνακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τα ανωτέρω.

Ως ημερομηνία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα 10 Ιουλίου 2006. Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών θα πιστώσει τους λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι με την σειρά τους θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους. Για τους μετόχους, των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η καταβολή θα γίνει από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλατεία Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, 10438 Αθήνα, τηλ 210-5214100) τις εργάσιμες ημέρες και από 09:00 έως 16:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές της εταιρείας (τηλ. : 210 / 33 66 934, κ. Συμεών Σπύρου).

PRESS RELEASES - INFORMATION


COMPANY ANNOUNCEMENTS


 
 
 
Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher