Όροι και προϋποθέσεις χρήσης των Ιστοτόπων του Ομίλου ΕΧΑΕ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 
1. Sites, Πληροφορίες και Υπηρεσίες
 
Ο Όμιλος εταιρειών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθήνας (στο εξής, Όμιλος ΕΧΑΕ ή Όμιλος) διαθέτει με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του ιστοτόπου του «www.athexgroup.gr» και μέσω άλλων ιστοτόπων του με την κατάληξη «ase.gr», «athex.gr» and «helex.gr», τα οποία εφεξής αναφέρονται συνολικά ως Ιστότοποι, πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα προϊόντα του. Ενδεικτικά, διαθέτει πληροφορίες για τις χρηματιστηριακές αγορές που λειτουργεί, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που διαθέτει, τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και τις τιμές διαπραγμάτευσης που προκύπτουν σε αυτές, τις εισηγμένες εταιρείες, όπως επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του και το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς γενικότερα και των χρηματιστηριακών αγορών ειδικότερα. Διαθέτει επίσης ροές ανακοινώσεων από τις εισηγμένες εταιρείες, καθώς και από τη διοίκηση και τα αρμόδια όργανα του Ομίλου. Τέλος, διαθέτει πληροφορίες ειδικού χαρακτήρα που απευθύνονται με στοχευμένο τρόπο στα μέλη των αγορών του, τις εισηγμένες εταιρείες, το γενικότερο επενδυτικό κοινό, τους μετόχους του Ομίλου και τα μέλη του Τύπου. Όλα τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται συνολικά στο παρόν κείμενο με τον όρο «Πληροφορίες».
 
Πέραν των παραπάνω, ο Όμιλος διαθέτει από τους Ιστότοπους του ηλεκτρονικές υπηρεσίες και προϊόντα πληροφόρησης και άντλησης δεδομένων, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες διαγραμματικής απεικόνισης της πορείας των συνεδριάσεων με ή χωρίς δεκαπεντάλεπτη καθυστέρηση, ιστορικά διαγράμματα χρηματοοικονομικών προϊόντων, ροές RSS/Atom με ανακοινώσεις του Ομίλου, ροές RSS/Atom με ανακοινώσεις εισηγμένων εταιρειών ή με άλλες πληροφορίες, αρχεία τιμών κλεισιμάτων μετοχών, παραγώγων, ομολόγων, ΔΑΚ και άλλων τίτλων, αρχεία για την ενημέρωση των συστημάτων των μελών των αγορών του κλπ. Όλα τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται συνολικά στο παρόν κείμενο με τον όρο «Υπηρεσίες».
 
2. Διατιθέμενες Πληροφορίες και Υπηρεσίες
 
Οι Πληροφορίες που διατίθενται από τους Ιστότοπους του Ομίλου αποτελούν υπερσύνολο των πληροφοριών που το υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο ορίζει ως υποχρεωτικές. Το σύνολο των Πληροφοριών και των Υπηρεσιών που δίνονται ορίζεται από τον Όμιλο με κριτήριο τις απαιτήσεις του ως άνω πλαισίου και με σκοπό τη διαφάνεια, τη διάχυση της πληροφόρησης και την υποβοήθηση της εύρυθμης λειτουργίας των χρηματιστηριακών αγορών. Οι Πληροφορίες και οι Υπηρεσίες που διατίθενται από τους Ιστότοπους του Ομίλου δίνονται είτε για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προς το ευρύ κοινό, είτε σε συγκεκριμένες ομάδες και κατηγορίες επισκεπτών των Ιστοτόπων και στη βάση ειδικών συμφωνιών που ο Όμιλος συνάπτει με αυτούς τους επισκέπτες.
 
3. Δικαίωμα μεταβολής Πληροφοριών και Υπηρεσιών
 
Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των Πληροφοριών και των Υπηρεσιών που διατίθενται από τους Ιστότοπους του ως προς το είδος, την χρονική έκταση, την χρονική καθυστέρηση, το εύρος, τις συσχετίσεις με άλλες Πληροφορίες, την ταχύτητα απόκρισης και άλλα χαρακτηριστικά, εφόσον το αποτέλεσμα μετά τη μεταβολή παραμένει εντός των ρυθμιστικά και κανονιστικά προβλεπόμενων. Μεταβολές όπως οι παραπάνω μπορεί να γίνονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, έγγραφη ή με άλλον τρόπο. Προκειμένου για Πληροφορίες ή Υπηρεσίες που διατίθενται σε χρήστες των Ιστοτόπων στη βάση ειδικών συμφωνιών ή συμβάσεων, ισχύουν οι όροι των συγκεκριμένων συμφωνιών ή συμβάσεων.
 
 
Β. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
4. Διαθεσιμότητα και απόκριση των Ιστοτόπων
 
Ο Όμιλος και το προσωπικό του λαμβάνουν όλα τα μέτρα και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι Ιστότοποι και οι Πληροφορίες και οι Υπηρεσίες που διατίθενται από αυτούς να είναι διαθέσιμα συνεχώς και αδιαλείπτως και να αποκρίνονται σε αποδεκτούς χρόνους και χωρίς καθυστέρηση. Παρόλα αυτά, λόγω της φύσης του διαδικτύου και των εφαρμογών web, οι Ιστότοποι του Ομίλου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι σε τμήμα ή στο σύνολο του διαδικτύου, ή να αποκρίνονται με διαλείψεις, ή, τέλος, να αποκρίνονται σε χρόνους μεγαλύτερους του συνήθους. Σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω ο Όμιλος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας των Ιστοτόπων του, όμως πέραν τούτου, ο Όμιλος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ή να καταστεί νομικά υπόλογος για τη διαθεσιμότητα ή το χρόνο απόκρισης των Ιστοτόπων του.
 
5. Αρτιότητα και ορθότητα Πληροφοριών και Υπηρεσιών
 
Οι Πληροφορίες και Υπηρεσίες διατίθενται με την πεποίθηση ότι είναι άρτιες και λογικά και αριθμητικά ορθές και αφού έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα και η αρτιότητά τους. Παρόλα αυτά, λόγω της αυτόματης φύσης των εφαρμογών που τροφοδοτούν τους Ιστότοπους με Πληροφορίες, στους Ιστότοπους ενδέχεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παρουσιάζονται ελλιπείς Πληροφορίες, ή να παρουσιάζονται Πληροφορίες στις οποίες έχουν παρεισφρήσει λογικά ή αριθμητικά σφάλματα. Ομοίως, ενδέχεται να εμφανίζονται δυσλειτουργίες που σχετίζονται με αρχεία Πληροφοριών (ενδεικτικά, αδυναμία ανεύρεσης αρχείων δεδομένων, εμφάνιση παλαιότερης έκδοσης αρχείων, κενά αρχεία δεδομένων, κλπ.). Παρομοίως, Υπηρεσίες όπως η απεικόνιση δεδομένων σε διαγράμματα σε πραγματικό ή μη χρόνο, οι ροές RSS/Atom, τα αρχεία κλεισιμάτων κλπ. ενδέχεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να περιέχουν μη έγκυρα δεδομένα. Σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω ο Όμιλος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της αρτιότητας και της ορθότητας των Πληροφοριών και των Υπηρεσιών των Ιστοτόπων, καθώς και για την ορθή απόκριση των εν λόγω Υπηρεσιών, όμως πέραν τούτου, ο Όμιλος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ή να καταστεί νομικά υπόλογος για τη διαθεσιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών και των Υπηρεσιών των Ιστοτόπων του.
 
6. Αποδεκτή χρήση των Πληροφοριών και Υπηρεσιών
 
Οι Πληροφορίες και οι Υπηρεσίες που διατίθενται προς το ευρύ κοινό μέσω των Ιστοτόπων του Ομίλου δίνονται για λόγους πληροφόρησης. Οι επισκέπτες των Ιστοτόπων μπορούν να χρησιμοποιούν τις Πληροφορίες και τις Υπηρεσίες για ατομικούς σκοπούς, όπως ενδεικτικά για την ατομική τους πληροφόρηση και ενημέρωση, για την τήρηση προσωπικού αρχείου τους, για την ενημέρωση δικών τους αρχείων δεδομένων ή πληροφοριακών συστημάτων τα οποία δεν περιλαμβάνουν συστήματα αναμετάδοσης πληροφορίας σε τρίτους, για την επεξεργασία και τη σύνταξη δημοσιογραφικών και άλλων κειμένων και, εν γένει, για κάθε νόμιμη χρήση που δεν περιλαμβάνει απευθείας αναδιάθεση ή αναμετάδοση της πληροφορίας σε τρίτους.
 
7. Πνευματικά δικαιώματα
 
Στον Όμιλο ανήκουν αποκλειστικώς τα απόλυτα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διαρκούς χρήσεως και διαρκούς εκμεταλλεύσεως της βάσης δεδομένων για το σύνολο της πληροφορίας που παρουσιάζεται στους Ιστότοπους του, όπως ορίζεται από τους σχετικούς νόμους και διατάξεις περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αναπαραγωγή Πληροφοριών από τους Ιστότοπους του Ομίλου για δημοσιογραφικούς λόγους επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται ο εκάστοτε Ιστότοπος ως πηγή. Για Πληροφορίες ή Υπηρεσίες που προέρχονται από τρίτες πηγές, τα πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να ανήκουν σε αυτές τις πηγές. 
 
8. Προϋποθέσεις χρήσης Ιστοτόπων
 
Οι Ιστότοποι του Ομίλου είναι κατασκευασμένοι πρωτίστως έτσι ώστε να είναι επισκέψιμοι με προγράμματα διαδικτυακής περιήγησης (Internet Browsers). Η προσπέλασή τους μπορεί να γίνει τόσο από συσκευές τύπου Desktop, όσο και από κινητές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες).
 
Οι Ιστότοποι χρησιμοποιούν εκτεταμένα νεότερες τεχνολογίες, όπως JavaScript και Cookies, για να προσφέρουν στους χρήστες μια βελτιωμένη εμπειρία περιήγησης. Η απενεργοποίηση της JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να καταστήσει τους Ιστότοπους υπο-λειτουργικούς, ενώ η απενεργοποίηση των Cookies μπορεί να επιφέρει σημαντική υποβάθμιση στη χρηστική εμπειρία του επισκέπτη.
 
9. Προγράμματα περιήγησης
 
Συνιστάται η χρήση πρόσφατων εκδόσεων προγραμμάτων περιήγησης. Στις τελευταίες τους εκδόσεις, υποστηρίζονται τα προγράμματα Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera και Safari. Εκδόσεις του Internet Explorer παλαιότερες της έκδοσης 7 δεν υποστηρίζονται, ενώ η έκδοση 7 υποστηρίζεται με σαφώς περιορισμένη λειτουργικότητα και υποδεέστερο εικαστικό αποτέλεσμα. 
 
10. Κόστος
 
Ο Όμιλος προσφέρει τη βασική πρόσβαση στους Ιστότοπους του δωρεάν και χωρίς άλλες τυπικές υποχρεώσεις των επισκεπτών, πέραν της τήρησης των Όρων και Προϋποθέσεων του παρόντος κειμένου. Η πρόσβαση σε επιπλέον Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των Ιστοτόπων ενδέχεται να μην είναι δωρεάν και θα καθορίζεται από τους κατά περίπτωση ειδικούς όρους ή/και συμβάσεις που διέπουν τις εν λόγω Υπηρεσίες.
 
11. Αποδεκτή χρήση Ιστοτόπων
 
Ο ενδεδειγμένος τρόπος χρήσης των Ιστοτόπων είναι η προσπέλασή τους και η περιήγηση σε αυτούς με τα ανωτέρω οριζόμενα προγράμματα διαδικτυακής περιήγησης. Αντενδείκνυται η προσπέλαση με αυτοματοποιημένα μέσα (robots) για τους σκοπούς προσπέλασης Πληροφοριών άλλων από τα ειδικά οριζόμενα κατά περίπτωση αρχεία (ενδεικτικά, αρχεία τιμών κλεισιμάτων ή άλλα αντίστοιχα).
 
12. Αυτοματοποιημένα μέσα περιήγησης-δεικτοδότησης (web robots)
 
Τα αυτοματοποιημένα μέσα που περιηγούνται το σύνολο του Ιστότοπου οφείλουν να χρησιμοποιούν σχετικά μικρό εύρος ζώνης (π.χ. με παύσεις μεταξύ αιτημάτων ή με άλλες δικτυακές μεθόδους), να παρέχουν ένα User-Agent header που να παραπέμπει σαφώς στην ταυτότητά τους και να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες στο αρχείο /robots.txt. Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού στο εύρος της πρόσβασης (σε σελίδες ή περιεχόμενα), περιορισμού στη διατιθέμενη χωρητικότητα δικτύου (bandwidth) ή και πλήρους διακοπής της πρόσβασης σε αυτοματοποιημένα μέσα κατά την κρίση του.
 
13. Ανανέωση (refresh) σελίδων
 
Οι σελίδες των Ιστοτόπων του Ομίλου δεν είναι αυτόματα ανανεούμενες. Συγκεκριμένες Υπηρεσίες μπορεί να προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση των σελίδων ή συγκεκριμένων υποσυνόλων των σελίδων που απεικονίζουν συγκεκριμένες Πληροφορίες. Πέραν των παραπάνω, η υπερβολικά συχνή και συνεχής ανανέωση των σελίδων ενδέχεται να επιφέρει καθυστέρηση ή ακόμα και διακοπή στην απόκριση των Ιστοτόπων για τη συγκεκριμένη διαδικτυακή διεύθυνση από την οποία προέρχεται.
 
14. Αποδεκτή χρήση των ροών RSS/Atom
 
Οι ροές RSS/Atom διατίθενται για τη διευκόλυνση της λειτουργίας μέσων και προγραμμάτων αυτόματης ενημέρωσης χρηστών  (RSS readers) μέσω των αντίστοιχων πρωτοκόλλων. Τα ως άνω αυτοματοποιημένα μέσα δεν επιτρέπεται να προσπελαύνουν τις ροές RSS/Atom πιο συχνά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο θα ορίζεται σε ειδικότερο κείμενο όρων αποδεκτής χρήσης των υπηρεσιών ροών RSS.
 
 
Γ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 
 
15. Πληροφορίες που προέρχονται από τρίτες πηγές
 
Οι Ιστότοποι του Ομίλου αναδημοσιεύουν πληροφορίες που μπορεί να έχουν συνταχθεί από τις υπηρεσίες του Ομίλου ή από τρίτες πηγές. Ο ρόλος των Ιστοτόπων του Ομίλου ρυθμίζεται από το θεσμικό πλαίσιο (Κανονισμοί Αγορών, Κανόνες Λειτουργίας Εναλλακτικής Αγοράς, κ.ά). Ως εκ τούτου, η μορφή, το περιεχόμενο, οι διαθέσιμες γλώσσες (Ελληνική / Αγγλική), η ορθότητα και η καταλληλότητα του περιεχομένου των εν λόγω Πληροφοριών δεν αποτελούν ευθύνη του Ομίλου. Ο Όμιλος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ή να καταστεί νομικά υπόλογος για τη μορφή, τα χαρακτηριστικά ή το περιεχόμενο Πληροφοριών όπως οι παραπάνω που προέρχονται από τρίτες πηγές.
 
16. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων
 
Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι επισκέπτες/χρήστες είναι δυνατόν να διοδευθούν μέσω των Ιστοτόπων του Ομίλου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Ο Όμιλος δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία του Ομίλου, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
 
 
Δ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ
 
17. Πρόσβαση σε Συνδρομητικές Υπηρεσίες - Είσοδος - Ταυτότητα - Κωδικός
 
Οι Ιστότοποι του Ομίλου, προκειμένου να παράσχουν πρόσβαση σε Πληροφορίες ή Υπηρεσίες βάσει ατομικής ή συλλογικής συμφωνίας ή σύμβασης (εφεξής, Συνδρομητικές Υπηρεσίες), υποστηρίζουν τη δυνατότητα εισόδου (login - εφεξής Είσοδος). Για την Είσοδο χρησιμοποιούνται στοιχεία ταυτοποίησης (διεύθυνση email ή username και κωδικός password - εφεξής συνολικά καλούμενα Ταυτότητα). Η απόκτηση Ταυτότητας για τους Ιστότοπους γίνεται αποκλειστικά από τον Όμιλο κατόπιν συμφωνίας ή συνεννόησης. Η Ταυτότητα συνδέεται με τις εκάστοτε Συνδρομητικές Υπηρεσίες του χρήστη. Ο κωδικός password καλείται εφεξής Κωδικός.
 
18. Ιδιότητες - απόκτηση Ταυτότητας
 
Η Ταυτότητα είναι ατομικό στοιχείο του εκάστοτε χρήστη, τον προσδιορίζει μονοσήμαντα και ισοδυναμεί με την υπογραφή του. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση Ταυτότητας από μη Φυσικά Πρόσωπα. Σε περίπτωση Νομικών Προσώπων, αυτά πρέπει να ορίζουν κατάλληλα εξουσιοδοτημένα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία θα αποκτούν Ταυτότητα στους Ιστότοπους του Ομίλου.
 
Η Είσοδος ενός χρήστη στους Ιστότοπους επιτρέπεται μόνο εάν ο χρήστης έχει αποκτήσει νόμιμα και κατόπιν της προβλεπόμενης διαδικασίας Ταυτότητα στον Ιστότοπο. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τις πράξεις που τελούνται στους Ιστότοπους του Ομίλου με την Ταυτότητά του.
 
19. Διαχείριση Ταυτότητας και Κωδικών
 
Η τήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των Κωδικών είναι ευθύνη του χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να τους φυλάσσει μυστικούς και απόρρητους, να μην τους γνωστοποιεί σε τρίτους και γενικά να μεριμνά για τη μη διαρροή τους. Σε περίπτωση διαρροής Κωδικού με ευθύνη του χρήστη, ο χρήστης είναι υπεύθυνος να τον αντικαταστήσει, είτε με επικοινωνία του με τον Όμιλο, είτε με αυτόματους μηχανισμούς που διατίθενται μέσω του Ιστότοπου. Σε περίπτωση διαρροής Κωδικών από συστήματα του Ομίλου, η ευθύνη του Ομίλου περιορίζεται στην ειδοποίηση των θιγόμενων χρηστών μέσω email.
 
20. Πολιτικές Κωδικών
 
Ο Όμιλος, προκειμένου να διασφαλίσει την τυχαία ανακάλυψη από τρίτους Κωδικών χρηστών με μεθόδους διαδοχικών δοκιμών και τη συνακόλουθη αντιποίηση της Ταυτότητας αυτών των χρηστών από τρίτους, μπορεί να εφαρμόζει πολιτικές Κωδικών. Ενδεικτικά, οι ακόλουθες πολιτικές μπορεί να εφαρμόζονται: (α) υποχρέωση με τεχνικά μέσα των χρηστών να παράσχουν ισχυρούς κωδικούς (β) λήξη κωδικών μετά από την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την δημιουργία ή τελευταία αλλαγή τους, (γ) απαγόρευση χρήσης του ίδιου κωδικού σε αντικατάσταση ληγμένου και (δ) κλείδωμα κωδικών που εισάγονται εσφαλμένα περισσότερες από έναν αριθμό φορών. 
 
21. Ανανέωση, ξεκλείδωμα και υπενθύμιση/επαναφορά Κωδικών
 
Οι χρήστες με ληγμένους Κωδικούς θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης για αλλαγή των Κωδικών τους δίνοντας τον ληγμένο Κωδικό έναν αριθμό φορών. Οι χρήστες με κλειδωμένους Κωδικούς θα πρέπει να αποτείνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ομίλου προκειμένου οι Κωδικοί τους να ξεκλειδώνονται. Οι χρήστες που έχουν ξεχάσει/απωλέσει (χωρίς διαρροή) τους Κωδικούς τους, θα μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπενθύμισης/επαναφοράς.
 
 
22. Θέματα ευθύνης συστήματος «ΕΡΜΗΣ»
 
Ο Όμιλος ενεργώντας ως διαχειριστής του Συστήματος Επικοινωνίας («ΕΡΜΗΣ» / "H.E.R.ME.S." ("Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services") και της ιστοσελίδας του, δεν υπέχει ευθύνη συμβατική ή εξωσυμβατική, παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια.
 
Ο Όμιλος  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την κατάλληλη συντήρηση και καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας, και επιδεικνύει κάθε επιβαλλόμενη επιμέλεια για την αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών το συντομότερο δυνατό.
 
Ο Όμιλος θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη συντήρηση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Συστήματος Επικοινωνίας και της ιστοσελίδας του. 
 
 
Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 
23. Προσωπικά δεδομένα - Ιδιωτικότητα ανώνυμων επισκεπτών
 
Ο Όμιλος ΕΧΑΕ δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ανώνυμων επισκεπτών των Ιστοτόπων του.
 
24. Προσωπικά δεδομένα - Ιδιωτικότητα χρηστών με Ταυτότητα
 
Ο Όμιλος ΕΧΑΕ διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων βάσει των οριζόμενων από το Νόμο για τους χρήστες που διαθέτουν Ταυτότητα στους Ιστότοπους του.
 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των εν λόγω χρηστών προκειμένου (α) να έρθει σε επαφή μαζί τους όταν οι ίδιοι το ζητήσουν, (β) να τους ειδοποιήσει σε περίπτωση προβλήματος ασφάλειας με τον Κωδικό τους, (γ) να τους κατατάξει σε ομάδες ή κατηγορίες χρηστών που απολαμβάνουν ιδιαίτερα υποσύνολα Πληροφοριών ή Υπηρεσιών, όπως αυτό απορρέει από συμφωνίες ή συμβάσεις των ιδίων ή των εργοδοτών τους με τον Όμιλο.
 
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών βάσει της Ταυτότητάς τους στους Ιστότοπους του Ομίλου δεν χρησιμοποιούνται για διασταύρωση με άλλες δραστηριότητες (π.χ. συναλλακτική ή επενδυτική δραστηριότητα) των χρηστών στον Όμιλο.
 
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που καταγράφονται βάσει της Ταυτότητάς τους στους Ιστότοπους του Ομίλου τηρούνται εμπιστευτικά και δεν δίδονται σε τρίτους.
 
25. Ιδιωτικότητα επικοινωνιών
 
Τα στοιχεία Ταυτότητας των χρηστών θεωρούνται εμπιστευτικά και κάθε επικοινωνία με τους Ιστότοπους του Ομίλου που τα περιλαμβάνει ή που βασίζεται σε αυτά κρυπτογραφείται με βάση τα πρωτόκολλα SSLv3/TLSv1.1/TLSv1.2. 
 
26. Ψηφιακά πιστοποιητικά
 
Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται από τους Ιστότοπους του Ομίλου εκδίδονται από την Αρχή Πιστοποίησης που ο Όμιλος διαθέτει και λειτουργεί βάσει του Νόμου (βλ. http://www.helex.gr/el/web/guest/digital-certificates). Εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δεν έχει ενσωματωμένα τα πιστοποιητικά της Αρχής Πιστοποίησης του Ομίλου, ο χρήστης θα πρέπει να τα εγκαταστήσει βάσει του κειμένου «Οδηγίες Εγκατάστασης Πιστοποιητικών για Χρήση σε WEB Browsers». Η διαδικασία εγκατάστασης διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο χρήστης και καλύπτεται για τις περισσότερες περιπτώσεις προγραμμάτων από τις ως άνω οδηγίες. Ο Όμιλος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν περιορισμό των δυνατοτήτων χρήσης των ιστοτόπων του που προκύπτει από την αδυναμία κάποιων συσκευών ή προγραμμάτων περιήγησης να ενσωματώσουν τα ως άνω πιστοποιητικά.
 
 
ΣΤ. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ - ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ
 
27. Κατάχρηση
 
Η με κάθε τρόπο καταστρατήγηση από τους χρήστες των παραπάνω όρων χρήσης συνιστά κατάχρηση και ενδεχομένως να εμπίπτει σε διατάξεις που διώκονται ποινικά. Ενδεικτικά, δεν επιτρέπεται: 
 • η ανάρτηση ή υποβολή μέσω των Ιστοτόπων και των Υπηρεσιών αυτών δυσφημιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή πορνογραφικού περιεχομένου.
 • η καθ' οιονδήποτε τρόπο επαναμετάδοση δεδομένων πλην των όσων ρητά ορίζονται στους παρόντες όρους ως επιτρεπτά.
 • η εμφάνιση των Ιστοτόπων του Ομίλου ή σελίδων ή τμημάτων σελίδων σε Ιστότοπους τρίτων.
 • η αποθήκευση δεδομένων από τους Ιστότοπους του Ομίλου για πώληση ή άλλη εμπορική χρήση.
 • η καθ' οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση των δεδομένων, εικόνων, εμπορικών σημάτων, σημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ. από τους Ιστότοπους του Ομίλου
28. Παράνομες δραστηριότητες
 
Ενδεικτικά, χωρίς ο κατάλογος να είναι εξαντλητικός, οι ακόλουθες δραστηριότητες είναι παράνομες και διώκονται ποινικά, ανεξαρτήτως του αν πετυχαίνουν ή όχι το αποτέλεσμα που επιδιώκουν:
 • η προσπάθεια υποκλοπής ή απόκτησης της Ταυτότητας ή η αντιποίηση της  Ταυτότητας τρίτων χρηστών.
 • η προσπάθεια χρήσης των Ιστοτόπων για επίτευξη επικοινωνίας με τρίτα συστήματα, όπως π.χ. για αποστολή ανεπιθύμητων mails κλπ. 
 • η προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης μέσω των Ιστοτόπων του Ομίλου σε συστήματα ή δίκτυα, του Ομίλου ή τρίτων.
 • η προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους Ιστότοπους του Ομίλου με σκοπό την ανάρτηση ή αλλοίωση περιεχομένου.
 • η προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης εγκατάστασης τρίτου λογισμικού στα συστήματα ή τα δίκτυα του Ομίλου ή, μέσω αυτών, σε συστήματα ή δίκτυα τρίτων.
 • η προσπάθεια εκτέλεσης κώδικα μέσω τεχνικών scripting, injection κλπ.
 • η προσπάθεια παρεμπόδισης της ομαλής λειτουργίας των Ιστοτόπων, ενδεικτικά, με την υποβολή μη έγκυρων ορισμάτων ή μεθόδων κλήσης ή αιτημάτων προς τους Ιστότοπους ή με καταιγισμό αιτημάτων προς αυτούς. 
Ο Όμιλος θα προβαίνει κατά την κρίση του σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τον εντοπισμό και την δίωξη ατόμων ή ομάδων που προβαίνουν σε δραστηριότητες όπως οι παραπάνω και για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που μπορεί να προκύψει από τέτοιες δραστηριότητες.
 
      
29. Καταγραφή επικοινωνιών
 
Η αλληλεπίδραση των χρηστών με τους Ιστότοπους του Ομίλου και με τα συστήματα και τα δίκτυα όπου αυτοί στεγάζονται, καταγράφεται σε ειδικά αρχεία καταγραφής. Τα αρχεία αυτά διατηρούνται για το νόμιμο χρονικό διάστημα προκειμένου να εντοπίζονται, να προλαμβάνονται, να αποτρέπονται κακόβουλες ενέργειες εναντίον των Ιστοτόπων και των υποδομών του Ομίλου και να διώκονται ποινικά τέτοιες ενέργειες. Τα αρχεία αυτά δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών και δεν συνδυάζονται με την Ταυτότητα των χρηστών στους Ιστότοπους, παρά μόνο κατόπιν αιτήματος διερεύνησης πιθανά παράνομων ή καταχρηστικών ενεργειών.
 
 
Ζ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
 
30. Τροποποίηση των παρόντων όρων
 
Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει χωρίς προηγούμενη γραπτή ή άλλη ειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις προκειμένου να τους βελτιώσει, να τους συμπληρώσει ή να τους επικαιροποιήσει ως προς αλλαγές στις παρεχόμενες Πληροφορίες και Υπηρεσίες, τις λεπτομέρειες λειτουργίας ή τις ευρύτερες τεχνολογικές εξελίξεις.
 
 
Η. ΑΠΟΔΟΧΗ
 
31. Αποδοχή των παρόντων όρων από τους χρήστες των ιστοτόπων
 
Το παρόν κείμενο Όρων και Προϋποθέσεων αναρτάται σε εμφανές σημείο του Ιστότοπου www.helex.gr, το οποίο είναι προσβάσιμο από κάθε σελίδα του Ιστότοπου. Οι ανώνυμοι επισκέπτες των Ιστοτόπων θεωρείται ότι έχουν επαρκώς τη δυνατότητα να προσπελάσουν το συγκεκριμένο κείμενο και ότι συνεπώς το αποδέχονται. Χρήστες που δεν αποδέχονται το κείμενο θα πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τους Ιστότοπους του Ομίλου και να απευθυνθούν σε αυτόν για περαιτέρω πληροφορίες.
 
Οι χρήστες που αποκτούν Ταυτότητα στους Ιστότοπους του Ομίλου αποδέχονται ρητά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις κατά την πρώτη Είσοδό τους στον Ιστότοπο και σε κάθε τροποποίηση του παρόντος.