Χρηματιστηριακά Προϊόντα

Οι βασικές κατηγορίες των χρηματιστηριακών προϊόντων τα οποία είναι εισηγμένα και διατίθενται προς διαπραγμάτευση στις αγορές του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (AthexGroup) είναι:

 • μετοχές, δικαιώματα μετοχών, καθώς και τίτλοι παραστατικοί μετοχών
 • τίτλοι σταθερού εισοδήματος
 • μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs)
 • συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) - Futures επί μετοχών & δεικτών
 • συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (ΔΠ) - Options επί μετοχών & δεικτών
 • συμβάσεις Repos έναντι τις ΕΤ.ΕΚ. ή σε άλλη διμερή βάση, επί:
  • μετοχών που υπάγονται στην Κατηγορία Κύριας Αγοράς και συνιστούν υποκείμενη αξία Παραγώγων
  • μετοχών που συμμετέχουν σε δείκτη που συνιστά υποκείμενη αξία Παραγώγων
  • μετοχών, για τις οποίες ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί Ειδική Διαπραγμάτευση
  • μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 • μετοχές και ETFs ξένων αγορών.

Παράλληλα, το AthexGroup υπολογίζει και διαχέει στο κοινό αντιπροσωπευτικούς δείκτες της αγοράς αξιών οι οποίοι αποτελούν υποκείμενο τίτλο των προϊόντων της αγοράς παραγώγων καθώς και των ETFs.

Η παρούσα ενότητα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναφέρονται πιο πάνω, το προφίλ των εκδοτριών εταιριών των προϊόντων αυτών, στιγμιότυπο από την ενδοσυνεδριακή δραστηριότητά τους (με 15λεπτη καθυστέρηση), καθώς και συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την δραστηριότητα των τίτλων αυτών ιστορικά, για τις 30 τελευταίες συνεδριάσεις.

Δείκτες

Μετοχές

Παράγωγα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία με τους εγκυρότερους διεθνείς παρόχους δεικτών, υπολογίζει και διαχέει σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 30 δείκτες, είτε σε πραγματικό χρόνο είτε στο τέλος της ημέρας. Δείτε περισσότερα.

Επιλέξτε μετοχή και δείτε αναλυτικά στοιχεία της εταιρείας, της μετοχής, στιγμιότυπο (με 15λεπτη καθυστέρηση), ιστορικά γραφήματα κ.α

Επιλέξτε παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, ανάμεσα σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures), Δικαιώματα Προαίρεσης (Options), καθώς και συμβάσεις Repos και δείτε σχετικό στιγμιότυπο, ιστορικά δεδομένα, τιμές εκκαθάρισης κ.α.

 

Ομόλογα

ΔΑΚ

 

Επιλέξτε ομόλογο ανάμεσα σε Εταιρικά Ομόλογα ή και Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και δείτε στοιχεία του προφίλ, εκδοτών, στιγμιότυπο (με 15λεπτη καθυστέρηση), ιστορικά δεδομένα κα.α.

Διαβάστε και ενημερωθείτε με ένα πλήρες πληροφοριακό υλικό, για τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ). Επιλέξτε συγκεκριμένα ΔΑΚ και δείτε στοιχεία προφίλ, στιγμιότυπο, ιστορικά δεδομένα κ.α.

 

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων