Υποχρεώσεις Δημοσιοποίησης

Απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών υπό CSDR


Αναφορές για την αδυναμία διακανονισμού
Αναφορές που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια αρχή αναφορικά με τον αριθμό και τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού και τυχόν μέτρα που εξετάζονται για βελτίωση διακανονισμού [άρθρ. 7 παρ. 1 CSDR]. Περιλαμβάνονται πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα III του Καν 2018/1229 για το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΛΚΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών αξιών σε EUR. (Η πρώτη ετήσια αναφορά θα είναι διαθέσιμη τον Φεβρουάριο - 2023)
 
 

Ρυθμίσεις διακυβέρνησης της ATHEXCSD

Οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης και οι κανόνες που διέπουν τη δραστηριότητα της ΕΛΚΑΤ [άρθρ. 26 παρ. 4 CSDR]

"Ρυθμίσεις διακυβέρνησης ATHEXCSD (άρθρ.26,παρ.4CSDR)"


Στόχος και πολιτική για την εκπροσώπηση των φύλων στο διοικητικό όργανο της ATHEXCSD

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ρυθμίσεις διακυβέρνησης Επιτροπής Χρηστών

Ρυθμίσεις διακυβέρνησης Επιτροπής Χρηστών [άρθρ. 28 παρ. 2 CSDR]Κριτήρια Συμμετοχής και πρόσβασης

Κριτήρια Συμμετοχής στην ΕΛΚΑΤ [άρθρ. 33 παρ. 1 εδαφ. α' CSDR], διαδικασίες επεξεργασίας των αιτημάτων πρόσβασης [άρθρ. 33 παρ. 2]


Τέλη και τιμές για τις βασικές υπηρεσίες

Τέλη και τιμές για τις βασικές υπηρεσίες. Δημοσίευση των επιμέρους παρεχόμενων υπηρεσιών και λειτουργιών χωριστά. Τιμοκατάλογος. [άρθρ. 34 παρ. 1,2]


Επίπεδα προστασίας και κόστη επιπέδων διαχωρισμού

Τα επίπεδα προστασίας και τα κόστη που συνδέονται με τα διάφορα επίπεδα διαχωρισμού [άρθρ. 38 παρ. 6]


Κανόνες για το αμετάκλητο των μεταβιβάσεων αξιογράφων

Κανόνες που διέπουν το αμετάκλητο των μεταβιβάσεων αξιογράφων και μετρητών στο σύστημα διακανονισμού αξιογράφων [άρθρ. 39 παρ. 3 CSDR]


Πληροφορίες για την αξιολόγηση κινδύνων

Το ΚΑΤ παρέχει σε όλους τους πελάτες πληροφορίες που τους επιτρέπουν να αξιολογήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. (άρθρ. 34 παρ. 5 Καν. 909/2014)


Κανόνες και διαδικασίες περί αθέτησης

Το ΚΑΤ θέτει τους κανόνες και τις σχετικές διαδικασίες του περί αθέτησης στη διάθεση του κοινού. (άρθρ. 41 παρ. 2 Καν. 909/2014)


Συνδέσεις ΚΑΤ

Μια σύνδεση ΚΑΤ καθιερώνεται και διατηρείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (δ) το αιτούν ΚΑΤ θέτει τους νομικούς και λειτουργικούς όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας σύνδεσης στη διάθεση των συμμετεχόντων του ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να διαχειρίζονται τους εμπλεκόμενους κινδύνους (άρθρ. 84 παρ. 1δ Καν. 392/2017)


Αναφορά ATHEXCSD για Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI)

H ATHEXCSD συμμορφώνεται με τις αρχές "Principles for Financial Market Infrastructures" (PFMI) που έχουν εκδοθεί από το Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) and the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) τον Απρίλιο του 2012.

Το αναλυτικό σχετικό κείμενο μπορείτε να το δείτε εδώ: ATHEXCSD REPORT on PFMI Principles.

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων