Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (πρώην «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.») ιδρύθηκε το 1995. Η έδρα της εταιρίας είναι στο Δήμο Αθηναίων, και τα γραφεία της βρίσκονται στην διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα. Η εταιρία διατηρεί επίσης υποκατάστημα στην διεύθυνση Κατούνη 16-18, 546 25 Θεσσαλονίκη.

Ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας είναι 57958104000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 34189/62/Β/95/226).
(για να δείτε περισσότερες δημοσιευμένες πληροφορίες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο για την εταιρεία πατήστε εδώ)

Είναι 100% θυγατρική της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

 

Σκοπός - Καταστατικό

Σκοπός της εταιρείας είναι η άσκηση δραστηριοτήτων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών κεντρικού αποθετηρίου τίτλων σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 
Προς εξυπηρέτηση του σκοπού της η Εταιρεία ασκεί δραστηριότητες σχετιζόμενες με την παροχή των παρακάτω βασικών υπηρεσιών, ήτοι:  
α) την παροχή υπηρεσιών αρχικής καταχώρισης αξιογράφων σε λογιστική μορφή
β) την παροχή υπηρεσιών κεντρικής διατήρησης λογαριασμών αξιογράφων σε λογιστική μορφή 
γ) την παροχή υπηρεσιών διακανονισμού μέσω συστημάτων αξιογράφων σε λογιστική μορφή.
 
Πέραν των ανωτέρω δραστηριοτήτων, η  Εταιρεία ασκεί και άλλες δραστηριότητες σχετιζόμενες με την παροχή επικουρικών ή άλλων παρεπόμενων υπηρεσιών που αφορούν ιδίως την παροχή:
α) υπηρεσιών μητρώου μετόχων ή και ηλεκτρονικού βιβλίου μετόχων, μητρώου μεριδιούχων διαχειριστών διαπραγματεύσιμων κεφαλαίων ή μη διαπραγματεύσιμων κεφαλαίων και άλλων δικαιούχων αξιογράφων σε λογιστική μορφή 
β) υπηρεσιών υποστήριξης και επεξεργασίας εταιρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών πράξεων, γενικών συνελεύσεων ή συνελεύσεων ομολογιούχων και άλλων δικαιούχων και σχετικών υπηρεσιών ενημέρωσης
γ) υπηρεσιών εκπροσώπου ομολογιούχων 
δ) υπηρεσιών είσπραξης και απόδοσης φόρων 
ε) υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλειών και άλλων επιβαρύνσεων, όπως διαχείρισης ενεχύρων ή επικαρπιών και καταχώρισης αναγκαστικών κατασχέσεων
στ) υπηρεσιών υποστήριξης χρηματοδότησης τίτλων 
ζ) υπηρεσιών παροχής συνδέσεων σε άλλα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και υποδομές αγοράς, όπως σε διαχειριστές αγοράς και χρηματιστήρια  
η) υπηρεσιών κληρονομικής διαδοχής 
θ) υπηρεσιών διενέργειας μεταβιβάσεων αξιογράφων με αίτηση των δικαιούχων 
ι) υπηρεσιών υποβολής κανονιστικών εκθέσεων, κωδικοποίησης αξιογράφων (ISIN), παροχής πληροφοριών επί αξιογράφων σε λογιστική μορφή
ια) υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών (ΙΤ-information technology) 
ιβ) υπηρεσιών εκπαίδευσης, πιστοποίησης ή επιμόρφωσης στελεχών σε θέματα του χρηματοοικονομικού τομέα όπως ενδεικτικά σε σχέση με θέματα οργάνωσης υποδομών αγοράς, προϊόντων και υπηρεσιών των υποδομών και συστημάτων και εν γένει λειτουργίας των αγορών,
ιγ) άλλων υπηρεσιών συναφών προς τις ανωτέρω.

 

(δείτε το Καταστατικό της Εταιρείας εδώ)

 

Η σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι η εξής:

 

   Διοικητικό Συμβούλιο ATHEXCSD
1. Γιώργος Χαντζηνικολάου Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Thomas Zeeb Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Γιάννος Κοντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
4. Γεώργιος Δουκίδης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Πολυξένη Καζόλη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Θεανώ Καρποδίνη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Οργανωτική Δομή

 

Οικονομικές Καταστάσεις ATHEXCSD (πρώην ΧΚΘ)

 Τίτλος Τύπος Αρχείου
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2023
Χρηματοοικονομική Έκθεση α΄ εξαμήνου 2023
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2022
Χρηματοοικονομική Έκθεση α΄ εξαμήνου 2022
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2021
Χρηματοοικονομική Έκθεση α΄ εξαμήνου 2021
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2020
Χρηματοοικονομική Έκθεση α΄ εξαμήνου 2020
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2019
Χρηματοοικονομική Έκθεση α΄ εξαμήνου 2019
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2018
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2018
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2017
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2016
Στοιχεία και Πληροφορίες α' εξαμήνου 2016
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015
Στοιχεία και Πληροφορίες 2015
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2015
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014
Στοιχεία και Πληροφορίες 2014
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2014
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013
Στοιχεία και Πληροφορίες 2013
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2012
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011
Στοιχεία και Πληροφορίες 2011
Οικονομική Έκθεση Α' εξαμήνου 2011
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Οικονομική Έκθεση Α' εξαμήνου 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009
Οικονομικές Καταστάσεις Α' τριμήνου 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008
Οικονομική Έκθεση Α' εξαμήνου 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2007
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2006
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2005
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2004
Ισολογισμός και Προσάρτημα 2004   &

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων