Ενημερωτικά δελτία κ.α.

Πληροφοριακό σημείωμα για την συγχώνευση ΧΑ-ΕΧΑΕ / απόσχιση του κλάδου Κεντρικού Μητρώου κ.α. - Δεκ. 2013

Δείτε το Πληροφοριακό Σημείωμα  στο οποίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες για τη μεταβολή της δραστηριότητας της Εταιρείας λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της 100% θυγατρικής της μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» και για την απόσχιση του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Δείτε επίσης:
το παράρτημα Α - Έκθεση ελέγχου ειδικού σκοπού για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου (EY)
το παράρτημα Β - Έκθεση ελέγχου ειδικού σκοπού για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της εταιρείας ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (EY)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων