Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών έχοντας ως βασική της υποχρέωση τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των συναλλαγών, της εκκαθάρισης καθώς και του διακανονισμού επί αυτών, έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη και υλοποίηση, αποτελεσματικών μηχανισμών και διαδικασιών επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity).

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή Γενικών δοκιμών από το Εναλλακτικό Μηχανογραφικό Κέντρο (Disaster Recovery Site) του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών

 
4η Γενική Δοκιμή Επιχειρησιακής Συνέχειας από το Εναλλακτικό Μηχανογραφικό Κέντρο του Ομίλου ATHEXGroup
Πληροφοριακό Υλικό Σχετικά Αρχεία

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, προκειμένου να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα και την ορθή λειτουργία του συνολικού σχεδιασμού του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου, καθώς και των σχετικών διαδικασιών που τον περικλείουν, προγραμματίζει τη διεξαγωγή της 4ης Γενικής Δοκιμής το Σάββατο 17/06/2017 με όλους τους συμμετέχοντες στις Αγορές Αξιών και Παραγώγων ήτοι Μέλη Διαπραγμάτευσης, Εκκαθάρισης και, Χειριστές Σ.Α.Τ. καθώς και οι Αναμεταδότες Πληροφορίας Χ.Α. και οι συμμετέχοντες του Δικτύου ΧΝΕΤ.

Στόχος της δοκιμής είναι η προσομοίωση μια κανονικής συναλλακτικής ημέρας με την εκτέλεση μιας συνεδρίασης με παράλληλη εκτέλεση εργασιών εκκαθάρισης και διακανονισμού καθώς και κάθε άλλης μετασυναλλακτικής διαδικασίας.

Οδηγίες, Χρονισμός Αγορών και Σενάρια Ελέγχου για την Γενική Δοκιμή
Αποτελέσματα 4ης Γενικής Δοκιμής Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου ATHEXGroup

3η Γενική Δοκιμή Επιχειρησιακής Συνέχειας από το Εναλλακτικό Μηχανογραφικό Κέντρο του Ομίλου ATHEXGroup
Πληροφοριακό Υλικό Σχετικά Αρχεία

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, προκειμένου να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα και την ορθή λειτουργία του συνολικού σχεδιασμού του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου, καθώς και των σχετικών διαδικασιών που τον περικλείουν, προγραμματίζει τη διεξαγωγή της 3ης Γενικής Δοκιμής το Σάββατο 25/06/2016 με όλους τους συμμετέχοντες στις Αγορές Αξιών και Παραγώγων ήτοι Μέλη Διαπραγμάτευσης, Εκκαθάρισης και, Χειριστές Σ.Α.Τ. καθώς και οι Αναμεταδότες Πληροφορίας Χ.Α. και οι συμμετέχοντες του Δικτύου ΧΝΕΤ.

Στόχος της δοκιμής είναι η προσομοίωση μια κανονικής συναλλακτικής ημέρας με την εκτέλεση μιας συνεδρίασης με παράλληλη εκτέλεση εργασιών εκκαθάρισης και διακανονισμού καθώς και κάθε άλλης μετασυναλλακτικής διαδικασίας.

Οδηγίες, Χρονισμός Αγορών και Σενάρια Ελέγχου για την Γενική Δοκιμή
Αποτελέσματα 3ης Γενικής Δοκιμής Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου ATHEXGroup

2η Γενική Δοκιμή Επιχειρησιακής Συνέχειας από το Εναλλακτικό Μηχανογραφικό Κέντρο του Ομίλου ATHEXGroup
Πληροφοριακό Υλικό Σχετικά Αρχεία
Ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή της 2ης Γενικής Δοκιμής από το Εναλλακτικό Μηχανογραφικό Κέντρο (Disaster Recovery Site) του Ομίλου ATHEXGroup
Οδηγίες, Χρονισμός Αγορών και Σενάρια Ελέγχου για την Γενική Δοκιμή
Αποτελέσματα 2ης Γενικής Δοκιμής Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου ATHEXGroup

1η Γενική Δοκιμή Επιχειρησιακής Συνέχειας από το Εναλλακτικό Μηχανογραφικό Κέντρο του Ομίλου ATHEXGroup
Πληροφοριακό Υλικό Σχετικά Αρχεία
Ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή της 1ης Γενικής Δοκιμής από το Εναλλακτικό Μηχανογραφικό Κέντρο (Disaster Recovery Site) του Ομίλου ATHEXGroup
Αποτελέσματα 1ης Γενικής Δοκιμής Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου ATHEXGroup

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων