Η ΕΧΑΕ, ως Διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) σύμφωνα με το Ν.3756/2009, παρέχει στους Επενδυτές τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  1. Παροχή πληροφοριών
  2. Μεταβολές στοιχείων
  3. Εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις
  4. Κληρονομικές μεταβιβάσεις
  5. Σύσταση ενεχύρου
  6. Σύσταση επικαρπίας
  7. Ειδικές Εργασίες

Για τη λήψη των παραπάνω υπηρεσιών, οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Κ.Α.Α. (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών), στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε ταχυδρομικά, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση σχετικές οδηγίες.

Επιπλέον παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης σχετικά με τα στοιχεία του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω της υπηρεσίας "ΑξΙΑweb".

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με " Κεντρικό Μητρώο - Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών."

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων