Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΧΑΕ. Η Κανονιστική Συμμόρφωση αντιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές της νομιμότητας, της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας, της ομαδικότητας, και του σεβασμού στον άνθρωπο και την κοινωνία.

Εντάσσεται δε μέσα σ' ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτό της εδραίωσης και ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Ηθικής. Επιχειρηματική Ηθική για τον Όμιλο ΕΧΑΕ είναι «η τήρηση ηθικών κανόνων μέσα σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο, η εφαρμογή των γενικών όρων περί ηθικής στην επιχειρηματική συμπεριφορά, με σκοπό τη δημιουργική εξισορρόπηση των σχέσεων επιχείρησης - μετόχου - εργαζόμενου - πελάτη - πολίτη - καταναλωτή - κοινωνικού συνόλου».

Το πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΕΧΑΕ στοχεύει στη διαρκή ενίσχυση της εμπιστοσύνης όλων των συμμετεχόντων (εργαζόμενοι, επενδυτές, μέτοχοι, πελάτες, συνεργάτες, κοινωνικό σύνολο) προϋποθέτοντας ότι οι θεμελειώδεις αξίες μας μεταφράζονται καθημερινά σε συνεπή και κατάλληλη επαγγελματική συμπεριφορά.

Περισσότερα...

Κύριοι άξονες του Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελούν:

  • η αποτροπή προσβολής της αξιοπιστίας και της φήμης του Ομίλου, της αρνητικής διαφήμισης καθώς και η αποφυγή τυχόν περαιτέρω νομικών και λοιπών επιπλοκών
  • η πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς του προσωπικού απέναντι στις Πολιτικές και τον Κώδικα,
  • η αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση των θεμάτων που δύναται να προκύψουν,
  • η συγκέντρωση και ανάλυση των απολογιστικών στοιχείων των θεμάτων που ανακύπτουν με σκοπό τη διερεύνηση των περιοχών και την υποβολή προτάσεων για περαιτέρω βελτιώσεις.
  • η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

 

Συστηματική Επικοινωνία και Ενημέρωση

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ δίνει μεγάλη έμφαση στην αμφίδρομη εσωτερική επικοινωνία, με στόχο την ενημέρωση του προσωπικού για τις πολιτικές και τις πρακτικές της Εταιρίας και τα επιχειρηματικά νέα και τις εξελίξεις του Ομίλου.

Κάθε εργαζόμενος μπορεί και πρέπει να έχει σωστή και έγκυρη πληροφόρηση για τις ισχύουσες πολιτικές και τα συστήματα της Εταιρίας. Για την καλύτερη ενημέρωση του προσωπικού του Ομίλου χρησιμοποιούνται συστηματικά μέσα όπως: α) Δημιουργία καναλιών επικοινωνίας, β) Ανακοινώσεις και κατευθυντήριες οδηγίες μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γ) Ενημερωτικές συναντήσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ.

Δημιουργία καναλιών επικοινωνίας (Διαδικασία tell me and ask me)

Με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση των θεμάτων που δύναται να προκύψουν στο πλαίσιο της εφαρμογής των Πολιτικών και του Κώδικα Επιχειρηματικής Ηθικής & Δεοντολογίας, η ΕΧΑΕ θέσπισε διαδικασία με την οποία τίθεται σε εφαρμογή μηχανισμός υποβολής ερωτημάτων (απορίες, διευκρινίσεις, προβληματισμοί, ανησυχίες) πάνω στις Πολιτικές του Ομίλου, καθώς και περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τους Κανόνες Δεοντολογίας και τις Αξίες/Αρχές που πραγματεύονται στον Κώδικα.

Περισσότερα...

Στόχος της διαδικασίας είναι η θέσπιση «ανοιχτών θυρών» με την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας με το προσωπικό για την πρόληψη καταστάσεων που θα οδηγούσαν σε παραβάσεις των Πολιτικών και του Κώδικα. Με τη διαδικασία αυτή, το προσωπικό του Ομίλου (ή και εξωτερικοί συνεργάτες) ενθαρρύνονται να απευθύνουν τις ερωτήσεις, τις απορίες κ.λπ. επώνυμα-εμπιστευτικά ή ανώνυμα (σε γραμμή ανεξάρτητη από την ιεραρχία της Διεύθυνσής τους) στην Κανονιστική Συμμόρφωση.  Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η πρόληψη και αποφυγή νομικών συνεπειών και άλλων κινδύνων για τον Όμιλο και τους εργαζόμενους. Η διαδικασία αφορά σε όλες τις Πολιτικές είτε εταιρικής διακυβέρνησης είτε λειτουργικές και στον Κώδικα Επιχειρηματικής Ηθικής & Δεοντολογίας.

Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται τα θέματα που άπτονται της «Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών (Whistle Blowing Policy)».

Το ερώτημα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Διαχείρισης Κινδύνου.

 

Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών (Whistleblowing Policy)

Με την Πολιτική αυτή τίθενται οι βάσεις για τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και εντοπισμού παρανομιών και παρατυπιών, σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ή άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του Ομίλου.

Βάσει της Πολιτικής αυτής, το προσωπικό του Ομίλου καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται μέσω σύμβασης με τον Όμιλο, έχουν ηθικό χρέος να αναφέρουν περιστατικά ή υποψίες παρατυπιών, που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους και τα οποία είναι αντίθετα με την εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου ή επιζήμια για τη φήμη, το κύρος, το ηθικό ή/και το οικονομικό συμφέρον αυτού.
Στο πλαίσιο της Πολιτικής αυτής, οι εργαζόμενοι ή/και τρίτα πρόσωπα μπορούν επώνυμα ή ανώνυμα να υποβάλουν εγγράφως στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου μια καταγγελία. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων από τη διοίκηση ή άλλα όργανα της Εταιρίας, άμεσα ή έμμεσα, κατά οποιουδήποτε προσώπου που, με καλή πίστη, προβαίνει σε καταγγελία ή αναφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τρόποι υποβολής αναφορών και καταγγελιών:

  •     Ταχυδρομικά υπόψη: Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΕΧΑΕ, Λ. Αθηνών 110, 104 42 (με την ένδειξη «εμπιστευτικό»)
  •     Μέσω e-mail στη διεύθυνση: whistleblowing@helex.gr
  •     Τηλεφωνικά στο: 210 336 6314-18 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 9 πμ έως 5μμ)

Για την υποβολή των αναφορών ή καταγγελιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ένα απλό κείμενο, είτε η Φόρμα Υποβολής Αναφορών και Καταγγελιών

Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΕΧΑΕ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου έχουν θεσπισθεί και καταρτισθεί αφενός Πολιτικές και αφετέρου «Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής & Δεοντολογίας».

Οι Πολιτικές αντικατοπτρίζουν το όραμα, τις αξίες, τη φιλοσοφία και την αποστολή του Οργανισμού καθώς και το σύνολο των βασικών αρχών, κανόνων και κατευθύνσεων που θέτει η Διοίκηση για τη συμπεριφορά των εργαζομένων όλων των βαθμίδων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο συγκεκριμένου αντικειμένου καθώς και για κάθε δραστηριότητα ή λειτουργία του Ομίλου.

Με τις πολιτικές αυτές ο Όμιλος ΕΧΑΕ στοχεύει στη θεμελίωση της νοοτροπίας συμμόρφωσης (compliance culture) ως πρότυπο εταιρικής συμπεριφοράς.

Περισσότερα για τις πολιτικές...

Οι κάτωθι πολιτικές είναι σε διαδικασία έγκρισης.

1. Πολιτική Αποτροπής Κατάχρησης της Αγοράς
Η Πολιτική Αποτροπής Κατάχρησης της Αγοράς  έχει σκοπό την παροχή οδηγιών, κατευθυντηρίων γραμμών των κανόνων και μέτρων στα στελέχη του Ομίλου που επιβάλλονται είτε από το σχετικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο είτε καθορίζει ο Όμιλος και τα οποία λαμβάνονται για την αποφυγή κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς.

2. Πολιτική Διαχείρισης Εμπιστευτικών Πληροφοριών
Η Πολιτική Εμπιστευτικών Πληροφοριών έχει ως στόχο να θέσει κανόνες για τον ορισμό και την αναγνώριση των πληροφοριών που θεωρούνται εμπιστευτικές, την ανάπτυξη σχήματος διαβάθμισης των εμπιστευτικών πληροφοριών αναλόγως των επιπτώσεων της αποκάλυψής τους σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα καθώς και την παράθεση γενικών οδηγιών για τη διαχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών κάθε βαθμίδας.

3. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες αλλά και να καθοδηγήσει τα στελέχη του Ομίλου για τις βέλτιστες πρακτικές και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή ενδεχόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας.

4. Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων 
Η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων έχει σκοπό να θέσει κανόνες για τον ορισμό και την αναγνώριση των περιπτώσεων που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων καθώς και την παράθεση γενικών οδηγιών για τη διαχείριση και αποφυγή τέτοιων καταστάσεων. Με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής προσδοκάται να βελτιωθεί η ποιότητα λήψης αποφάσεων σε ένα περιβάλλον διαφάνειας.

5. Πολιτική Διαχείρισης Αρχείων
Η Πολιτική Διαχείρισης Αρχείων αποσκοπεί στη θέσπιση πλαισίου και την ανάθεση αρμοδιοτήτων για τη διασφάλιση της ακριβούς και ασφαλούς διαχείρισης αρχείων που αφορούν σε όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Ομίλου. Συγκεκριμένα, η Πολιτική σκοπεύει στον ορισμό βασικών αρχών για την αναγνώριση των απαραίτητων αρχείων που θα διατηρούνται καθώς και κανόνων για τη δημιουργία, συντήρηση, οργάνωση, αρχειοθέτηση, χρήση, ασφάλεια, διάθεση και καταστροφή αυτών.

6. Πολιτική Εξωτερικής Ανάθεσης Δραστηριοτήτων
Η Πολιτική Εξωτερικής Ανάθεσης Δραστηριοτήτων θεσπίζει αρχές και κανόνες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των υπηρεσιών από εξωτερικούς παρόχους με στόχο τη λήψη του επιθυμητού τελικού αποτελέσματος καθώς και τον έλεγχο και την επίτευξη των δηλωμένων ενδιάμεσων στόχων της δραστηριότητας τηρώντας τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του Ομίλου. 

7. Πολιτική Προώθησης Προϊόντων & Υπηρεσιών
Η Πολιτική Προώθησης Προϊόντων & Υπηρεσιών αποσκοπεί στην θέσπιση αρχών, οδηγιών, κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να διέπουν την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων & υπηρεσιών του Ομίλου με αντικειμενικό σκοπό τη διαφύλαξη της φήμης του Ομίλου ΕΧΑΕ, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το θεσμικό του ρόλο στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά.

8. Πολιτική Ανταγωνισμού
Η Πολιτική Ανταγωνισμού θεσπίζει αρχές και οδηγίες για την αναγνώριση και αποφυγή συμπεριφορών που ενδέχεται να οδηγήσουν σε πιθανές παραβιάσεις των κανόνων του
ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού.

9. Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων
Με την Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων, καθορίζονται προσιτοί, διαφανείς και δίκαιοι κανόνες για το γρήγορο χειρισμό των παραπόνων των προσώπων που
συναλλάσσονται με τον Όμιλο (μέλη, εισηγμένες εταιρείες, επενδυτές, λοιποί πελάτες, προμηθευτές κ.λ.π.), ως προς το επίπεδο των υπηρεσιών που τους παρέχονται.

10. Πολιτική Διακυβέρνησης Πληροφορικής
Η Πολιτική Διακυβέρνησης Πληροφορικής έχει ως βασικό σκοπό τη διασφάλιση ότι η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και των αντίστοιχων διαδικασιών ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις επιχειρηματικές και εταιρικές στρατηγικές του Ομίλου και παραθέτει αρχές, κανόνες και πρακτικές για την αποτελεσματική διακυβέρνηση των επενδύσεων, έργων και λειτουργιών πληροφορικής έτσι ώστε να δίδεται η μέγιστη δυνατή αξία στον Όμιλο από τη χρήση τους.

11. Πολιτική Διαχείρισης Γνώσης
Η Πολιτική Δια
χείρισης Γνώσης παραθέτει αρχές, κανόνες και πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση της ρητής και άρρητης εταιρικής γνώσης (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ιδέες, εμπειρία, βέλτιστες πρακτικές, διαδικασίες κ.λ.π.) έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη, προσβάσιμη και αξιοποιήσιμη από το προσωπικό του Ομίλου. Συγκεκριμένα, με την Πολιτική αυτή θεσπίζεται το πλαίσιο για τη διαχείριση της εταιρικής γνώσης που περιλαμβάνει την επιλογή, τη δημιουργία, το διαμοιρασμό και την αποθήκευση της γνώσης.    

12. Πολιτική Εταιρικής Επικοινωνίας
Η Πολιτική Εταιρικής Επικοινωνίας έχει ως βασικό σκοπό να εναρμονίσει την ενδο-εταιρική και εξωτερική επικοινωνία αποτελεσματικά και αποδοτικά έτσι ώστε να οριστούν οι βάσεις για αποτελεσματικές σχέσεις με τις σημαντικές ομάδες κοινού, με τις οποίες συναλλάσεται ο Όμιλος
. Επιπλέον να αποτελέσει βασικό εργαλείο με τη βοήθεια του οποίου θα συντονίζονται όλες οι χρησιμοποιούμενες μορφές της επικοινωνίας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά.                     


Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Ομίλου ΕΧΑΕ

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής & Δεοντολογίας του Ομίλου ΕΧΑΕ αποτελεί τη βάση των κοινών αξιών που μας διακατέχουν και μας ακολουθούν κατά την άσκηση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Είναι το επίκεντρο του προγράμματος συμμόρφωσης και ηθικών αρχών του Ομίλου, για την προαγωγή ενός θετικού, δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος, αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Ο Κώδικας πραγματεύεται ένα ευρύ σύνολο Αρχών και Αξιών, Κανόνων Δεοντολογίας και Πολιτικών του Ομίλου τις οποίες όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν. Διακηρύσσει δε τις θεμελιώδεις αρχές και τις βασικές Πολιτικές και Διαδικασίες που πρέπει να διέπουν την άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Είναι ένας οδηγός προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας ο οποίος βοηθά όλους να πετυχαίνουμε σημαντικούς στόχους, να ενισχύουμε τη δέσμευσή μας στην ακεραιότητα και να διατηρούμε ένα δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων