Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί μια μονάδα ανεξάρτητη από τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η οποία υπάγεται οργανικά και αναφέρεται απευθείας στο Δ.Σ. και ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

Τα καθήκοντα της Υπηρεσίας ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου. Ο Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου θεσπίστηκε με βάση διεθνώς παραδεδεγμένα επαγγελματικά πρότυπα και ειδικότερα τα πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ).

Κύρια καθήκοντα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας είναι:

  • Ο τακτικός έλεγχος της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου καθώς και η διαρκής και έγκυρη ενημέρωση των ανώτατων διοικητικών οργάνων της Εταιρείας για την κατάσταση και την πορεία των ελεγκτικών διαδικασιών, που έχει θεσμοθετήσει το Δ.Σ. και η διοίκηση της Εταιρείας.
  • Η αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που έχουν καθιερωθεί για τη διαχείριση των διαφόρων κινδύνων και η εκτίμηση της πιθανής ζημιάς της Εταιρείας από τους κινδύνους που αντιμετωπίζει λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών της.
  • Η αξιολόγηση του βαθμού αποτελεσματικής χρησιμοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων κατά τον πλέον πρόσφορο και οικονομικό τρόπο με στόχο την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση, προάγοντας τη διαρκή ανάπτυξη και ευημερία της Εταιρείας.
  • Η διενέργεια γενικών και δειγματοληπτικών κατασταλτικών ελέγχων σε όλες τις λειτουργίες και τις συναλλαγές της Εταιρείας για να διαπιστωθεί η πιστή εφαρμογή των πάσης φύσης κανονισμών, διαδικασιών λειτουργίας και προληπτικών ελεγκτικών μηχανισμών, που έχουν θεσπισθεί για κάθε κατηγορία συναλλαγών της, καθώς και η συμμόρφωσή της με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της.
  • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών.
  • Η διενέργεια ειδικών ερευνών όπου αυτό απαιτείται.

Οι ακόλουθες αρχές τηρούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου:

  • Επαρκής κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του από όλες τις άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας και η διασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης πρόσβασης στη διοίκηση, στο Δ.Σ. και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.
  • Διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες, που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής του.
  • Υπαρξη λεπτομερώς καταγεγραμμένων ελεγκτικών στόχων, προγραμμάτων και διαδικασιών ελέγχου καθώς και κατάλληλης μεθοδολογίας διενέργειας των ελέγχων.
  • Καθιέρωση μηχανισμών ελέγχου του βαθμού συμμόρφωσης (follow up) προς τις υποδείξεις των πάσης φύσεως ελέγχων (εσωτερικών ελεγκτών, εξωτερικών ελεγκτών, εποπτικών αρχών, φορολογικών αρχών, κλπ) και ενημέρωσης της διοίκησης της Εταιρείας για την πορεία των διορθωτικών ενεργειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου με κύριο στόχο την επίβλεψη της ποιότητας και της ακεραιότητας των λογιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς επίσης και των λειτουργιών παραγωγής οικονομικών καταστάσεων. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου διέπεται από τον Κανονισμό Επιτροπής Ελέγχου.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων