Πιστοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας ISO22301

 


 

 
 
01 Αυγούστου 2017
 
 
Πιστοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με το
διεθνές πρότυπο συνέχειας ISO22301

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποίησε με επιτυχία την επανα-πιστοποίησή του κατά το διεθνές πρότυπο Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO22301:2012, για το σύνολο των εταιρειών του, καθώς επίσης και για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες και παρεχόμενα προϊόντα & υπηρεσίες. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει την παραπάνω Πιστοποίηση, από τον Ιούνιο του 2014, ενώ ο έλεγχος και η πιστοποίηση έγινε από την εταιρεία συμβούλων Lloyd's.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Πλαίσιο Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management Framework), το οποίο αφορά στο μηχανισμό οργάνωσης και το σύνολο των διαδικασιών για τη διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών του Ομίλου σε περιπτώσεις καταστροφικών γεγονότων ή συμβάντων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρατεταμένη διακοπή της ομαλής λειτουργίας του.

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της συνεχούς προσαρμογής του στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των Κεφαλαιαγορών.

 

     

Δηλώσεις  Γιάννη Μπαλάφα
ΥποΔ/νση Διαχείρισης Εφαρμογών, Προμηθειών ΤΠΕ & Τεχνικής Υποστήριξης
Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

 

 

Σχετικά με το πρότυπο ISO22301:2012

Ως επιχειρησιακή συνέχεια ορίζεται η αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία. Ο όρος χρησιμοποιείται, για να αποδώσει την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας της επιχειρησιακής δραστηριότητας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ιδίως σε περιόδους όπου έκτακτα γεγονότα προκαλούν μείζονα τεχνικά και άλλα προβλήματα, τα οποία απειλούν να διακόψουν ή/και διακόπτουν ξαφνικά την επιχειρησιακή λειτουργία. Επίσης, ο όρος αυτός αναφέρεται σε όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καθώς και τα μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται το αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε, αμέσως μετά την εκδήλωση λειτουργικής κρίσης, να διασφαλίζεται η συνέχιση των κύριων επιχειρησιακών λειτουργιών και, προοδευτικά, όλων των λειτουργιών της επιχείρησης.

Το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας  ISO22301 δημιουργήθηκε το Μάιο του 2012 σε αντικατάσταση του αντίστοιχου διεθνώς αναγνωρισμένου βρετανικού προτύπου (British Standard) BS25999-2:2007.  Το πρότυπο ISO 22301 περιγράφει τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, υλοποίηση, μέτρηση, βελτίωση και έλεγχο ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας.

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρίες μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).

Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα του www.athexgroup.gr.

Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, τηλ. 210-3366 800, fax 210-3366 101

 


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων