ΟΣΕΚΑ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ είναι ένας οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες όπως ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 4099/2012 και της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο, αλλά είναι ομάδα περιουσίας της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους. Οι μεριδιούχοι εκπροσωπούνται ως προς τις έννομες σχέσεις και τα δικαιώματα τους από την εταιρεία διαχείρισης του.

Αποκλειστικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει συλλογικά τα κεφάλαια που συγκεντρώνει από το κοινό σε:

?          κινητές αξίες

?          μερίδια ΟΣΕΚΑ

?          μερίδια ΟΣΕ (υπό προϋποθέσεις)

?          παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα  

?          καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς

Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια. Τα μερίδια ύστερα από αίτηση των μεριδιούχων, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται άμεσα ή έμμεσα με στοιχεία του ενεργητικού του.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων