Η εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών και πρακτικών που υιοθετεί μία εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχο με μακροπρόθεσμο στόχο να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders).

Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τίθενται και επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, υιοθετούνται συστήματα παρακολούθησης και αποτίμησης κινδύνων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια και προάγεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

Ο Όμιλος ΕΧΑΕ επιδιώκει την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, με γνώμονα τις καλύτερες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. Ενισχύοντας τις διαδικασίες και τις δομές της, η ΕΧΑΕ εξασφαλίζει όχι μόνο τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και την ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας που θεμελιώνεται στις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και της προάσπισης των συμφερόντων των μετόχων καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Οι εφαρμοζόμενες από τον Όμιλο αρχές και πρακτικές αποτυπώνονται στο καταστατικό, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Επιχειρηματικής Ηθικής & Δεοντολογίας, στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και σε άλλους κανονισμούς ή Πολιτικές της εταιρείας που ρυθμίζουν τις επιμέρους λειτουργίες της.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση μαζί με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αποτελούν για τον Όμιλο ΕΧΑΕ τους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων